Doma je doma
Informace pro seniory Královéhradeckého kraje

Příspěvek na péči pomůže uhradit náklady na sociální službu

Kdy je příspěvek poskytován

Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají zajištění či přijímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu.

Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

Z příspěvku může občan uhradit buď sociální službu poskytovanou organizací, nebo péči blízké osoby.

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let za kalendářní měsíc

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

  • 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)

Kde o příspěvek požádat a co bude následovat

O příspěvek je možné požádat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý pobyt. Než na úřad zavoláte nebo půjdete pro bližší informace, mějte jasno, jaká osoba nebo organizace bude o vás nebo vašeho seniora pečovat. Po podání žádosti bude následovat návštěva sociálního pracovníka ve vaší domácnosti, který objektivně zjistí životní podmínky seniora a jeho schopnost zvládat péči o vlastní osobu a být soběstačným v domácnosti. Další podmínkou je vyjádření posudkového lékaře, případně specialistů.

Výplata příspěvku

Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Je tedy obvyklé, že první výplata příspěvku zahrnuje výplatu příspěvku i za období, ve kterém probíhalo správní řízení o posouzení nároku na příspěvek. Tato doba se obvykle pohybuje v rozmezí 2 až 3 měsíců. Pak je příspěvek vyplácen každý měsíc složenkou nebo na účet.

Kontroly na využívání příspěvku

Způsob využití příspěvku na péči je náhodně kontrolován sociálními pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Pokud se na základě kontroly nebo jiným způsobem zjistí, že je příspěvek na péči zneužíván nebo používán v rozporu se stanoveným účelem, může být:

  • výplata příspěvku zastavena
  • ustanoven tzv. „zvláštní příjemce“ příspěvku, který na řádné využití dohlédne
  • příspěvek odňat