Portál sociálních služeb

Sociální službyZpravodajAktualityPro zájemce o služby

Výstupy projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

27. 6. 2019 Autor: Lukáš Khýn

V červenci 2019 končí projekt Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje, na který Královéhradecký kraj získal finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Projekt podpořil aktivity vedoucí k posílení regionálního partnerství v sociální oblasti na území Královéhradeckého kraje, zajištění funkčního procesu plánování sociálních služeb na území zapojených obcí Královéhradeckého kraje, nastavení systému vyhodnocování potřeb, nastavení informačních aktivit, zavedení koordinační role obcí v oblasti aktivit pro pečující osoby a podpoření vybraných obcí v roli koordinátora sociálního bydlení.

Na území Broumovska byla zmapována regionální síť dostupných sociálních služeb a zpracována Metodika ke spolupráci, sběru dat, tvorbě, plnění a provozování registru sítě sociálních služeb dostupných pro region Broumovska. Vznikl Katalog dostupných sociálních a návazných služeb na území Broumovska, který je určen široké veřejnosti, potencionálním uživatelům sociálních služeb, jejich rodinným příslušníkům, dále pro odborné pracovníky na obcích, zdravotnické pracovníky, jako nástroj pro poskytnutí základního sociálního poradenství při řešení nepříznivé životní situace. Výstupy jsou zveřejněny na webu města ZDE.

Ve Dvoře Králové nad Labem byla nastavena realizační fáze procesu plánování sociálních služeb, byl podpořen rozvoj aktivit pro pečující osoby a nastaveny informační aktivity v oblasti sociální práce. Vznikl Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem, který je k dispozici na webu města ZDE.

V Hradci Králové byly zpracovány analytické podklady pro řízení sítě sociálních služeb na území města – Analýza bytového fondu ve městě, Analýza služeb rané péče, Analýza pečovatelských služeb a služeb osobní asistence, Analýza služeb sociálního poradenství. Dále byl vytvořen podklad pro tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb a proveden průzkum potřeb obyvatelstva na území města Hradec Králové. Průběžně bylo realizováno vzdělávání neformálních pečujících a osvětová činnost v oblasti podpory osob s demencí.

Na území obce s rozšířenou působností Jičín byly podpořeny aktivity vedoucí k zajištění dostupnosti sociálních služeb, vyhodnocení stávajícího plánu, stanovení priorit a tvorba plánu na další období – Plán rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín na období let 2019 – 2021.

V Kostelci nad Orlicí byly nastaveny pravidelné informační činnosti ve vztahu k veřejnosti a k jednotlivým organizacím, byly realizovány aktivity směřující k nastavení a prohlubování spolupráce mezi poskytovateli zdravotnické péče a sociálních služeb při předávání informací. V rámci procesu plánování sociálních služeb na území města bylo podpořeno vyhodnocení stávajícího plánu a tvorba plánu na další období - Plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Kostelec nad Orlicí na období 2018 – 2020, který byl zveřejněn na webu města ZDE.

V Náchodě byl nastartován proces plánování sociálních služeb a vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Město Náchod 2018 - 2020. Následně byla nastavena realizační fáze procesu plánování sociálních služeb a vyhodnocení naplňování plánu sociálních služeb. Za účelem zvýšení dostupnosti terénních služeb byla zmapována situace v poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence ve venkovských územích správního obvodu a zjišťování uživatelské poptávky po tísňové péči v území města Náchod. Současně byl proveden průzkum zájmu bydlení pro seniory a zmapování využití seniorského bydlení ve vybraných obcích s rozšířenou působností jako podklad pro rozhodování samosprávy města. Strategické dokumenty jsou uveřejněny na webu města ZDE.

V Nové Pace byl vyhodnocen stávající plán sociálních služeb a zpracována zpráva o naplňování střednědobého plánu sociálních služeb, zpracována Analýza služeb včetně služeb s přesahem do jiného regionu. Následně byl vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Nová Paka na období 2018 – 2020, který byl zveřejněn na webu města ZDE. Průběžně byly realizovány informační aktivity pro odbornou i laickou veřejnost za účelem zvýšení informační dostupnosti sociálních služeb u odborné i laické veřejnosti.

V Novém Městě nad Metují byl vytvořen Plán sociálních služeb Nové Město nad Metují 2018 – 2020 a zveřejněn na webu města ZDE. Za účelem posílení orientace odborné veřejnosti, pečujících a osob ohrožených sociálním vyloučením v systému sociálních služeb a sociální práce a navázání vzájemné spolupráce byly realizovány propagační akce (Dny otevřených dveří v sociálních službách, odborné semináře), setkání pracovníků zdravotních a sociálních služeb a informační schůzky pro pečující osoby. Za účelem zvýšení kvality a efektivity služeb byly zpracovány analytické dokumenty (Audit pečovatelské služby a Analýza potřeby bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory v Novém Městě nad Metují.

V Trutnově byl nastaven funkční proces plánování, jehož výstupem je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Trutnova 2018 – 2020 (zveřejněn na webu města ZDE). Průběžně byly realizovány aktivity vedoucí ke zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech řešení nepříznivé situace, k navázání a prohloubení spolupráce pracovníků sociálních a zdravotnických služeb. Za účelem zvýšení kvality sociálních služeb byl podpořen proces transformace činnosti organizace Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Trutnov a nastaveny postupy poskytování služby denní stacionář a denní centrum pro seniory, a proveden průzkum uživatelské poptávky osob pečujících o seniory a seniorů o využití tísňové péče na území Trutnova.

Ve Vrchlabí byla nastavena realizační fáze procesu plánování sociálních služeb a aktualizována Strategie územně správního obvodu Vrchlabí v oblasti sociálních služeb 2015 -2020. Proběhlo důkladné zmapování situace v oblasti sociálního bydlení a byla vytvořena Metodika práce v oblasti bydlení a Koncepce sociálního bydlení města. Průběžně byl podpořen rozvoj aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí veřejnosti o možnostech řešení nepříznivé situace - na webu města byla vytvořena diskusní platforma, která umožňuje zveřejňování aktuálních informací v sociální oblasti a sběr podnětů ze strany veřejnosti.Nahlédnout je možné ZDE.

Soubory ke stažení