Vyhodnocení Týdne vzdělávání dospělých

27. 12. 2006 Autor: Olga Zumrová

Týden vzdělávání dospělých se pořádá pod záštitou Asociace institucí vzdělávání dospělých a krajských Rad pro rozvoj lidských zdrojů ve větší části krajů ČR. Akci letos pořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Cílem akce je především informovat veřejnost o možnostech celoživotního vzdělávání, motivovat ji k účasti na celoživotním učení a odbourávat bariéry ke zvyšování znalostí a dovedností prostřednictvím dalšího vzdělávání.


 1. Úvodní informace o TVD

Týden vzdělávání dospělých se pořádá pod záštitou Asociace institucí vzdělávání dospělých a krajských Rad pro rozvoj lidských zdrojů ve větší části krajů ČR.

Akci letos pořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové. Cílem akce je především informovat veřejnost o možnostech celoživotního vzdělávání, motivovat ji k účasti na celoživotním učení a odbourávat bariéry ke zvyšování znalostí a dovedností prostřednictvím dalšího vzdělávání. V rámci tohoto týdne mají poskytovatelé dalšího vzdělávání možnost prezentovat své vzdělávací produkty a zaměstnavatelé definují své požadavky na další vzdělávání svých zaměstnanců. Celá akce má přispět ke zvyšování zaměstnatelnosti osob v produktivním věku a ekonomické stabilitě firem a celého regionu. TVD se v Královéhradeckém kraji konal od 13. do 16. listopadu 2006.

Cílové skupiny:

 1. veřejnost v produktivním věku - potencionální účastníci vzdělávání dospělých
 2. poskytovatelé vzdělávání dospělých
 3. zaměstnavatelé

Tato akce je ze zásady nezisková, proto je účast všech cílových skupin na všech aktivitách zcela bezplatná.

 1. Přehled a vyhodnocení uskutečněných aktivit

2.1 Ukázkové kurzy a dny otevřených dveří pro veřejnost

Název akce
Pořadatel
Jak uspět při hledání vhodného zaměstnání
Daňové poradenství, s.r.o., Nové Město nad Metují
Představení multimediálního jazykového zázemí + ukázková výuka angličtiny zdarma
Evropské vzdělávací centrum, s. r. o.
Daňový systém 2006
Agentura PREKOS Hradec Králové
Základy pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání pro učitele odborných předmětů
doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc.
Univerzita 3. věku - Změny činnosti trávící soustavy v průběhu života
Univerzita Hradec Králové
Ukázka výuky angličtiny - tři půlhodinové bloky s ukázkami výuky pro začátečníky, mírně pokročilé a středně pokročilé studenty
Marie Palatková - JANA Soukromá jazyková škola, Hradec Králové
Ukázková výuka anglického a německého jazyka
Jazyková škola KOUBA, Jičín
Zdravá výživa - seminář
SOU společného stravování, Teplice nad Metují
Den otevřených dveří ve Zdravotnické záchranné službě Královéhradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Komunikační dovednosti
Most k životu o.p.s.
Ukázka výuky v rámci kurzu počítačové gramotnosti
CC Systems a.s., Vzdělávací institut Rychnov nad Kněžnou

Závěry:

Šest ukázkových kurzů se konalo v Hradci Králové, pět mimo HK. Obecně byla návštěvnost akcí mimo HK nižší. Kurzy konané v dopoledních hodinách nebyly navštěvované téměř vůbec. Největší zájem z řad veřejnosti byl o jazykové kurzy. Akce pořádané organizacemi, které se přihlásily pozdě a tudíž se jejich ukázkový kurz nedostal do informačního letáku, měly nulovou návštěvnost.

Ukázkových kurzů se celkem zúčastnilo min. 32 osob.

2.2 Kurzy/přednášky neformálního učení

Název akce
Pořadatel
Himálaj není jen led a sníh
RNDr. Petr Rybář
Arteterapie
Mgr. Zuzana Machová
Libye, vernisáž obrazů Zdeny Vlastníkové, Obrazy z Libye spojené s přednáškou o Libyi
Společnost česko-arabská, Společnost přátel Afriky, HK
Kurz digitální fotografie
Mgr. Jan Horáček - PCstorm

Celkem se kurzů neformálního učení zúčastnilo 49 osob.

2.3 Konference

Konferenci pořádala Univerzita Hradec Králové ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou SV Čech a Královéhradeckým krajem dne 15. listopadu 2006 v aule Univerzity Hradec Králové.

Program konference:

9,00 hod.:
Úvodní slovo - Ing. Zdeněk Kraus, radní Královéhradeckého kraje s gescí školství
9,15 hod.:
Dosavadní zkušenosti s čerpáním evropských prostředků na vzdělávání a příprava dotačních programů na období 2007 - 2013
 • Mgr. Martin Horák, ředitel Úřadu práce Hradec Králové
 • Mgr. Olga Zumrová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
10,15 hod.:
Příprava pracovníků ve společenství Tanex Plasty
 • Ing. Miroslav Pech, představitel Tanex Plasty Holding, a.s.
10:45 hod.:
Vzdělávání zaměstnanců ve Škoda Auto, a.s.
 • doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., vedoucí vzdělávání dospělých Škoda Auto, a.s.
11:15 hod.:
Přestávka
11:45 hod.:
Projekt Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji
 • doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., rektorka Univerzity Hradec Králové, manažerka projektového týmu
12:15 hod.:
Příklady úspěšných vzdělávacích projektů
 • dr. Hana Voborníková, Podorlické sdružení zaměstnavatelů, „Podorlické informační centrum rozvoje lidských zdrojů“
 • Ing. Marta Carbová, personalistka společnosti Impress, a.s, Skřivany, „Projekt zkvalitnění řídících, organizačních a komunikačních dovedností vedoucích pracovníků Impress, a. s., Skřivany“
 • Ing. Jiří Flídr, generální ředitel ZVU Potez, a.s., Hradec Králové, „Adaptace zaměstnanců ZVU Potez, a. s., na náročné obchodní, výrobní a konkurenční podmínky strojírenské firmy“
13:00 hod.:
Závěr, společenské setkání

Vyhodnocení:

Konferenci navštívilo 57 osob, z nichž 33 vyplnilo Dotazník účastníka akce v rámci TVD. Akce splnila očekávání cca 75 % účastníků.

Prezentace přednášejících jsou k dispozici níže - viz Soubory ke stažení

2.4 Veletrh vzdělávacích institucí

Poskytovatelé dalšího vzdělávání měli možnost prezentovat svou vzdělávací nabídku na výstavě, která se konala 15. listopadu 2006 v budově Univerzity Hradec Králové.

Byly možné dvě formy prezentace:

 1. výstavní stánek (s fyzickou přítomností zástupce organizace)
 2. umístění informačních letáků s nabídkou kurzů do připravených stojanů

Na výstavě se formou stánku prezentovaly následující organizace:

 • Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje
 • Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova
 • Pracoviště ošetřovatelské péče Hradec Králové
 • SOU společného stravování, Teplice nad Metují
 • CC Systems a.s. - Krajský vzdělávací institut Hradec Králové, střediska Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Jičín, Náchod
 • Marie Palatková - JANA Soukromá jazyková škola
 • PROFI-MEN, v.o.s., personálně poradenská a vzdělávací společnost
 • Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Hronov, s.r.o.
 • Agentura PREKOS Hradec Králové
 • RAVEN Training, s.r.o.
 • SUPŠ hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové
 • Evropské vzdělávací centrum, s. r. o.
 • Střední odborná škola veřejnosprávní a sociální, Stěžery
 • Institut dalšího vzdělávání UHK
 • EMPLA spol. s r.o.

Formou informačních materiálů se prezentovaly tyto organizace:

 • Diecézní katolická charita Hradec Králové
 • c. k. daňová kancelář, a. s., Rychnov nad Kněžnou
 • Floristická škola - Soukromá střední zahradnická škola managementu a obchodu, Hradec Králové
 • Most k životu o.p.s., Trutnov
 • Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Katedra politologie
 • Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Hradec Králové
 • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Katedra slavistiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
 • Město Police nad Metují
 • Eurocentrum Hradec Králové
 • Keramické studio Jarmily Tyrnerové

Přesný počet návštěvníků není znám, protože se akce konala v otevřených prostorách Univerzity HK, kde se volně pohybují studenti i veřejnost.

2.5 Soutěžní anketa

Anketní otázka zněla:

Účastníte se vzdělávacích kurzů (příp. jakých konkrétně) a proč (příp. proč ne)?

Na anketní otázku odpovědělo 75 přímých účastníků TVD a 6 osob prostřednictvím internetové soutěžní ankety, celkem tedy 81 osob. Bylo vylosováno 35 účastníků ankety, kteří obdrželi propagační předměty s logem TVD (trička, kalendáře, propisky).

Vyhodnocení ankety tvoří samostatnou kapitolu tohoto materiálu.

2.6 Struktura účastníků akcí TVD

Pro zjištění struktury návštěvníků TVD jsme využili Dotazník účastníka akce v rámci TVD (viz přílohu). Do tohoto vyhodnocení nejsou započítáni účastníci konference, pouze návštěvníci ukázkových kurzů a kurzů neformálního učení.

Více než polovina účastníků TVD je z řad zaměstnaných. Třetina účastníků byla ve věku mezi 21 a 30 lety, další nejčetnější věkovou skupinou byli lidé ve věku 41 až 50 let. Účastníci ve věku nad 40 let tvořili téměř 45 % všech účastníků. Cca 2/3 účastníků byly ženy. Navštívená akce v rámci TVD splnila očekávání u téměř 94 % osob, nikdo neuvedl, že by akce nesplnila jeho očekávání. Jako nejčastější zdroj informací o akci respondenti uváděli na prvním místě „od známých“, dále pak informační letáky a internet.

Pracovně
Podíl účastníků
Zaměstnaný
52,1 %
Nezaměstnaný
14,6 %
OSVČ
12,5 %
ostatní
20,8 %
Věk
Podíl účastníků
do 20 let
6,2 %
21 - 30 let
32,6 %
31 - 40 let
16,3 %
41 - 50 let
24,5 %
51 a více let
20,4 %

Pohlaví
Podíl účastníků
Muži
35 %
Ženy
65 %
Jak jste se o akci dozvěděl/a?
Podíl účastníků
Internet
12,2 %
Informační letáky
34,8 %
Od známých
42,8 %
Jiný zdroj
10,2 %

Splnila akce Vaše očekávání?
Podíl účastníků
Ano
93,9 %
Ne
0 %
Neodpověděl
6,1 %

 1. Mediální kampaň

3.1 Reklamní spoty; rozhlas

V týdnu od 6. - 12. 11. 2006 bylo na Radiu OK odvysíláno celkem 28 reklamních spotů (4 denně), které informovaly veřejnost o konání TVD v Královéhradeckém kraji. Radio OK bylo zvoleno s ohledem na cenu, vysokou poslechovost a na cílovou skupinu (osoby v produktivním věku).

Text reklamního spotu:

„Chcete být úspěšní v zaměstnání a držet krok s požadavky trhu práce? Jste zaměstnavatelé a potřebujete proškolit vlastní pracovníky? Zapojte se do některé z akcí Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji od 13. listopadu. Všechny přednášky, semináře a ukázkové kurzy zdarma! Bližší informace na 495 817 332, nebo na www.tvd.blog.cz.“

V týdnu od 6. - 12. 11. 2006 jsme poskytli také cca 10-minutový rozhovor pro Český rozhlas Hradec Králové o filozofii a programu celé akce. Redaktorka Českého rozhlasu navštívila také konferenci a veletrh.

3.2 Informační letáky

Informační letáky byly určeny pro veřejnost a měly jak upozornit na téma celoživotního vzdělávání, tak seznámit s podrobným programem akcí pro veřejnost. Celkem bylo vytištěno 3000 ks letáků formátu A4 (oboustranný tisk).

Grafický design připravil Víctor Suarez, stážista Úřadu práce v Náchodě.

Distribuce

Letáky byly distribuovány do cca 40 organizací, kde je vysoký pohyb veřejnosti v produktivním věku - kontaktní místa úřadů práce, turistická informační centra, knihovny, mateřská centra, úřady, univerzita, poskytovatelé ukázkových kurzů v rámci TVD, a to jak v Hradci Králové, tak mimo HK.

3.3 Webové stránky TVD v Královéhradeckém kraji

Byly vytvořeny samostatné webové stránky Týdne vzdělávání dospělých (http://tvd.blog.cz), kde byl uveřejněn kompletní program akce, program konference, podrobný popis dílčích aktivit, soutěžní anketa, seznam vystavovatelů na veletrhu a prezentace vzdělávacích institucí v předepsané struktuře.

Celkový počet shlédnutí těchto webových stránek za období od 17. října do 16. listopadu 2006 činí 2489x.

Internet byl v Dotaznících účastníků uváděn jako jeden z nejčastějších zdrojů informací o TVD.

Webové prezentace využily následující organizace:

 • Evropské vzdělávací centrum, s. r. o.
 • Jazyková škola KOUBA, Jičín
 • CC Systems a. s., Vzdělávací institut Rychnov nad Kněžnou
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové
 • c. k. daňová kancelář, a. s., Rychnov n. K.
 • Marie Palatková - JANA Soukromá jazyková škola
 • PROFI-MEN, v.o.s., personálně poradenská a vzdělávací společnost
 • Floristická škola, Soukromá střední zahradnická škola managementu a obchodu, Hradec Králové
 • Most k životu o.p.s., Trutnov
 • Agentura PREKOS Hradec Králové
 • SOU společného stravování, Teplice nad Metují
 • Profit Real, a. s.

3.4 Webové stránky ostatních organizací

Tiskovou zprávu o pořádání akce jsme rozeslali do turistických informačních center, na obce, úřady práce, médiím a portály, které se týkají tematiky vzdělávání dospělých.

3.5 Propagační předměty

Nechali jsme vyrobit následující propagační předměty s logem TVD:

 • 400 ks propisek
 • 30 ks triček (15 dámských, 15 pánských)
 • 60 ks stolních kalendářů.

Distribuce propagačních předmětů:

 • výhry v anketě - 20 triček, 30 kalendářů a 100 propisek bylo použito jako ceny pro vylosované účastníky ankety
 • 150 ks propisek bylo distribuováno v rámci konference a veletrhu
 • zbývající propagační předměty byly využity jako poděkování zapojeným organizátorům z různých institucí (zpravidla zadarmo a na úkor vlastního volného nebo pracovního času) a zapojeným organizacím (které poskytly ukázkové kurzy zdarma).

3.6 Závěr

Z obdržených dotazníků přímých účastníků TVD se jako nejefektivnější formy propagace jeví:

 1. informační letáky
 2. internet (je však možné, že o existenci webových stránek se účastníci dozvěděli z reklamních spotů v rádiu)
 3. přímé oslovení e-mailem / od známých

 1. Vyhodnocení ankety

Anketní otázka zněla:

Účastníte se vzdělávacích kurzů (příp. jakých konkrétně) a proč (příp. proč ne)?

Na anketní otázku odpovědělo 75 přímých účastníků TVD a 6 osob prostřednictvím internetové soutěžní ankety, celkem tedy 81 osob. Z nich 35 bylo vylosováno za přítomnosti 4 osob a obdrželo malý dárek s logem TVD (tričko, kalendář, propisky).

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
Muži
82,4 %
17,6 %
Ženy
79,6 %
20,4 %
Celkem
80,8 %
19,2 %

Více než 80 % respondentů uvedlo, že se účastní vzdělávacích kurzů. Nejvíce tyto kurzy navštěvují nezaměstnaní (87 % nezaměstnaných návštěvníků akcí TVD), dále osoby ve věku do 20 let a osoby ve věku 41 - 50 let. Nejčastější uváděný důvod, proč kurzy navštěvují, byla „nutnost neustále získávat nové informace“, „osobnostní rozvoj“ a „baví mě to“. Nejčastější důvod, proč se naopak kurzů dalšího vzdělávání respondenti neúčastní, byla neznalost nabídky kurzů a skutečnost, že právě dokončili nějaký stupeň školského vzdělávání. Nejvíce se respondenti školí v jazycích, práci na PC, specializovaných kurzech podle svého zaměstnání, měkkých dovednostech a sociálních věcech.

4.1 Účast na vzdělávacích kurzech - PODLE PRACOVNÍ CHARAKTERISTIKY

Celkem

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
Zaměstnaní
82 %
18 %
OSVČ
73 %
27 %
Nezaměstnaní
87 %
13 %
Ostatní
84 %
16 %

Ženy

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
Zaměstnaní
83 %
17 %
OSVČ
100 %
0 %
Nezaměstnaní
71 %
29 %
Ostatní
71 %
29 %

Muži

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
Zaměstnaní
86 %
14 %
OSVČ
67 %
33 %
Nezaměstnaní
100 %
0 %
Ostatní
75 %
25 %

4.2 Účast na vzdělávacích kurzech - PODLE VĚKU

Celkem

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
do 20 let
100 %
0 %
21 - 30 let
63 %
37 %
31 - 40 let
88 %
12 %
41 - 50 let
95 %
5 %
51 a více let
86 %
14 %

Muži

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
21 - 30 let
57 %
43 %
31 - 40 let
100 %
0 %
41 - 50 let
87 %
13 %
51 a více let
90 %
10 %

Ženy

Ano, účastním se vzdělávacích kurzů
Ne, neúčastním se vzdělávacích kurzů
do 20 let
100 %
0 %
21 - 30 let
67 %
33 %
31 - 40 let
80 %
20 %
41 - 50 let
100 %
0 %
51 a více let
83 %
17 %

4.3 Nejčastější důvody, proč se respondenti ÚČASTNÍ vzdělávacích kurzů

Muži
Ženy
Celkem
Nutnost neustále získávat nové informace
3
5
8
Baví mě to
3
3
6
Osobnostní rozvoj
3
3
6
Kvůli svému zaměstnání
3
2
5
Nové kontakty, výměna zkušeností
2
1
3

4.4 Nejčastější důvody, proč se respondenti NEÚČASTNÍ vzdělávacích kurzů

Muži
Ženy
Celkem
Neznám nabídku kurzů
1
2
3
Jsem čerstvě po škole
1
2
3
Nedostatek peněz
0
2
2
Pracovní vytížení, není čas
2
0
2
Necítím potřebu
1
0
1

4.5 V čem se dospělí nejčastěji školí?

Muži
Ženy
Celkem
Jazyky
4
6
10
Práce na počítači
1
6
7
Specializované kurzy dle oboru
3
4
7
Měkké dovednosti
1
5
6
Sociální věci
1
5
6
Arteterapie, výtvarná výchova
0
4
4
Daně, účetnictví
0
3
3
Management, manažerské dovednosti
2
1
3
Cestování - zájmové vzdělávání
1
2
3
Sportovní / masérské kurzy
2
1
3
Personalistika
0
3
3
Ezoterika; duchovno
1
2
3
Grafologie
0
1
1

Soubory ke stažení