14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

2. 10. 2003

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat o informace, a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, jsou k nahlédnutí na odboru legislativně právním Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Předpisy, podle kterých Krajský úřad Královéhradeckého kraje rozhoduje a jedná a které ve stanoveném rozsahu umožňují právo žádat informace:

zákon č. 129/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/129/2000 o krajích (krajské zřízení)
zákon č. 84/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/84/1990 o právu shromažďovacím
zákon č. 85/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/85/1990 o právu petičním
zákon č. 500/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/500/2004 správní řád
zákon č. 634/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/634/2004 o správních poplatcích
zákon č. 106/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/106/1999 o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 137/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/137/2006 o veřejných zakázkách
zákon č. 526/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/526/1990 o cenách
zákon č. 563/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/563/1991 o účetnictví
zákon č. 337/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/337/1992 o správě daní a poplatků
zákon č. 157/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/157/2000 o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů
zákon č. 116/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/116/1990 o pronájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon č. 513/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/513/1991 obchodní zákoník
zákon č. 40/1964 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/40/1964 občanský zákoník
zákon č. 99/1963 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/99/1963 občanský soudní řád
zákon č. 200/1990 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/200/1990 o přestupcích
zákon č. 552/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/552/1991 o státní kontrole
zákon č. 328/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/328/1999 o občanských průkazech
zákon č. 329/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/329/1999 o cestovních dokladech
zákon č. 133/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/133/2000 o evidenci obyvatel a rodných číslech
vyhl. č. 642/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/642/2004 kterou se provádí zákon o občanských průkazech a cestovních dokladech
zákon č. 21/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/21/2006 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
zákon č. 227/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/227/1997 o nadacích a nadačních fondech
zákon č. 40/1993 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/40/1993 o nabývání a pozbývání občanství České republiky
zákon č. 193/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/193/1999 o státním občanství některých bývalých čs. státních občanů
zákon č. 117/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/117/2001 o veřejných sbírkách
zákon č. 13/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/13/1997 o pozemních komunikacích
zákon č. 56/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
zákon č. 111/1994 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/111/1994 o silniční dopravě
zákon č. 561/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
zákon č. 306/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/306/1999 o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
zákon č. 262/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/262/2006 zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/435/2004 o zaměstnanosti
nař. vlády č. 564/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/564/2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
zákon č. 312/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/312/2002 o úřednících územních samosprávných celků
nař. vlády 37/2003 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
vyhl.MV 512/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/512/2002 o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
zákon č. 82/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/82/1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
zákon č. 20/1987 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/20/1987 o státní památkové péči
vyhl. MK 66/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/66/1988 kterou se provádí zákon o státní památkové péči
zákon č. 122/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/122/2000 o ochraně sbírek muzejní povahy
vyhl. MK 275/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/275/2000 kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
zákon č. 250/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 183/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 17/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/17/1992 o životním prostředí
zákon č. 100/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon č. 242/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/242/2000 o ekologickém zemědělství
vyhl.MZ 16/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/16/2006 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
nař. vlády 193/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/193/2000 o inventarizaci lesů
zákon č. 289/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/289/1995 o lesích
zákon č. 123/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/123/1998 o právu na informace o životním prostředí
zákon č. 334/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu
zákon č. 114/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/114/1992 o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 252/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/252/1997 o zemědělství
zákon č. 99/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/99/2004 rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
zákon č. 26/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/26/2000 o veřejných dražbách
zákon č. 101/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/101/2000 o ochraně osobních údajů
zákon č. 128/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/128/2000 o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 132/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/132/2000 o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
zákon č. 239/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/239/2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
zákon č. 240/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/240/2000 krizový zákon
zákon č. 243/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/243/2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
zákon č. 248/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/248/2000 o podpoře regionálního rozvoje
zákon č. 258/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/258/2000 o ochraně veřejného zdraví
zákon č. 20/1966 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/20/1966 o péči o zdraví lidu
zákon č. 455/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/455/1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
zákon č. 570/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/570/1991 o živnostenských úřadech
zákon č. 634/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/634/1992 o ochraně spotřebitele
zákon č. 40/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/40/1995 o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání
zákon č. 172/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/172/1991 o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
zákon č. 265/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/265/1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
zákon č. 344/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/344/1992 katastrální zákon (o katastru nemovitostí ČR)
zákon č. 357/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/357/1992 o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
zákon č. 338/1992 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/338/1992 o dani z nemovitostí
zákon č. 151/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/151/1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů
zákon č. 569/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/569/1991 o Pozemkovém fondu ČR
zákon č. 320/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/320/2001 o finanční kontrole
zákon č. 361/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (o silničním provozu)
vyhl.č. 30/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/30/2001 o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
vyhl.č. 31/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/31/2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů
vyhl.č. 243/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/243/2001 o registraci vozidel
vyhl.č. 341/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/341/2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
vyhl.č. 302/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/302/2001 o technických prohlídkách vozidel a měření emisí vozidel
vyhl. č. 355/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/355/2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
zákon č. 247/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
vyhl.č. 167/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/167/2002 kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání způsobilosti k řízení motorových vozidel
vyhl.č. 478/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/478/2000 kterou se provádí zákon o silniční dopravě
vyhl.č. 104/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/104/1997 kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
zákon č. 100/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/100/1988 o sociálním zabezpečení
zákon č. 114/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/114/1988 o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
vyhl.č. 182/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/182/1991 kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
zákon č. 110/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/110/2006 o životním a existenčním minimu
zákon č. 111/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/111/2006 o pomoci v hmotné nouzi
zákon č. 582/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon č. 155/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/155/1995 o důchodovém zabezpečení (o důchodovém pojištění)
zákon č. 117/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/117/1995 o státní sociální podpoře
zákon č. 325/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/325/1999 o azylu
zákon č. 326/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/326/1999 o pohybu cizinců na území ČR (o pobytu cizinců na území ČR)
zákon č. 359/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/359/1999 o sociálně právní ochraně dětí
zákon č. 108/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/108/2006 o sociálních službách
zákon č. 320/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/320/2002 o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti se zrušením okresních úřadů
zákon č. 250/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 94/1963 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/94/1963 zákon o rodině
zákon č. 254/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/254/2001 vodní zákon
zákon č. 274/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/274/2001 o vodovodech a kanalizacích
zákon č. 185/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 16/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/16/1997 o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů
zákon č. 356/2003 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích
zákon č. 44/1988 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/44/1988 o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
zákon č. 76/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/76/2002 o integrované prevenci
zákon č. 86/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/86/2002 o ochraně ovzduší
zákon č. 167/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/167/1998 o návykových látkách
zákon č. 449/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/449/2001 o myslivosti
zákon č. 406/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/406/2000 o hospodaření energií
nař. vlády č. 195/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/195/2001 kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
vyhl.MPO č.213/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/213/2001 kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
zákon č. 256/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/256/2001 o pohřebnictví
zákon č. 18/1997 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
vyhláška č. 560/2006 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/560/2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
zákon č. 553/1991 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/553/1991 o obecní policii,
zákon č. 247/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/247/1995 o volbách do parlamentu ČR,
zákon č. 130/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/130/2000 o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
zákon č. 491/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/491/2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon č. 22/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/22/2004 o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon č. 301/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/301/2000 o matrikách,jménu a příjmení
zákon č. 325/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/325/1999 o azylu
vyhl. MF č. 52/2008 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/52/2008 kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
zákon č. 323/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/323/2002 o rozpočtové skladbě
vyhl.MF č.449/2009 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/449/2009 rozsah údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu
vyhl. MF č.505/2002 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/410/2009 k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
zákon č. 241/2000 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/241/2000 o hospodářských opatření pro krizové stavy
zákon č. 222/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/222/1999 o zajišťování obrany ČR
zákon č. 110/1998 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/110/1998 o bezpečnosti ČR
zákon č. 585/2004 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/585/2004 o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
zákon č. 219/1999 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/219/1999 o ozbrojených silách ČR
zákon č. 412/2005 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/412/2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
zákon č. 257/2001 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování neveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
zákon č. 37/1995 Sb. http://portal.gov.cz/zakon/37/1995 o neperiodických publikacích
 

14.2 Vydané právní předpisy

Další předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje naleznete ve věstníku právních předpisů Královéhradeckého kraje.