Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

ÚAP Královéhradeckého kraje a jejich úplné aktualizace

Poslední aktualizace: 24. 11. 2017

Zveřejnění ÚAP Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotný portál územního plánování


Územně analytické podklady (ÚAP) jsou jedním z územně plánovacích podkladů ve smyslu ustanovení § 25 stavebního zákona, tj. – podkladů pro tvorbu zásad územního rozvoje, územních plánů a regulačních plánů, (tj. územně plánovacích dokumentací - ÚPD), dále pro tvorbu politiky územního rozvoje a pro rozhodování v území. V souladu s ustanovením § 26 stavebního zákona ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD.

ÚAP Královéhradeckého kraje byly poprvé pořízeny v r. 2009 (a to s využitím podpory fondů Evropské Unie (viz. www.strukturalni-fondy.cz) prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů. Od roku 2009 jsou ÚAP pravidelně aktualizovány. Úplné aktualizace ÚAP, ve smyslu ustanovení § 28 stavebního zákona byly pořízeny v letech 2011, 2013, 2015 a 2017.

ÚAP jsou zveřejňovány v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 stavebního zákona. ÚAP a jejich jednotlivé úplné aktualizace je možné nahlížet či stáhnout v přílohách tohoto článku.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje zajistil v rámci metodické podpory ORP a v zájmu jednotného zpracování ÚAP na území kraje datový model DMG ÚAP. datový model DMG ÚAP. Výrazně zajišťuje technickou pomoc ORP - zpracovává datové sady "plošných poskytovatelů údajů o území" do podoby referenčních dat ve struktuře datového modelu DMG ÚAP a tato data dává k dispozici oprávněným uživatelům z ORP . Krajský úřad zároveň vede sdílenou evidenci poskytovatelů a jejich kontaktních informací. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici jednotlivé agendy aplikace Portál DMVS Královéhradeckého kraje , které jim nabízí funkčnost odpovídající jejich uživatelským právům.

Autor: Jitka Macková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
ÚAP Královéhradeckého kraje, 4. úplná aktualizace (r. 2017) zip 31305 kB 24.11.2017
ÚAP Královéhradeckého kraje , 3. úplná aktualizace (r. 2015) zip 59268 kB 24.11.2017
ÚAP Královéhradeckého kraje, 2. úplná aktualizace (r. 2013) zip 80626 kB 24.11.2017
ÚAP Královéhradeckého kraje, 1. úplná aktualizace (r. 2011) zip 41378 kB 24.11.2017
ÚAP Královéhradeckého kraje (r. 2009) zip 68389 kB 24.11.2017