Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

ÚAP Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 23. 6. 2009

Zveřejnění ÚAP Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. ÚAP Královéhradeckého kraje byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 28. května 2009.

Jednotný portál územního plánování


Krajský úřad Královéhradeckého kraje zajistil v rámci metodické podpory ORP a v zájmu jednotného zpracování ÚAP na území kraje datový model DMG ÚAP. Výrazně zajišťuje technickou pomoc ORP - zpracovává datové sady "plošných poskytovatelů údajů o území" do podoby referenčních dat ve struktuře datového modelu DMG ÚAP a tato data dává k dispozici oprávněným uživatelům z ORP na http://up.kr-kralovehradecky.cz/ . Vede sdílenou evidenci poskytovatelů a jejich kontaktních informací. Registrovaným uživatelům jsou k dispozici jednotlivé agendy aplikace ÚAP Kit , které jim nabízí funkčnost odpovídající jejich uživatelským právům.

Co se týká RURÚ, zpracování podkladů a vytvoření výkresů (výkres hodnot území, výkres limitů využití území, výkres záměrů na provedení změn v území) zajistil Krajský úřad vlastními silami a výkresy vč. databáze sledovaných jevů předal zpracovateli RURÚ firmě Ekotoxa. Výsledek zpracování rozborů je dostupný na http://up.kr-kralovehradecky.cz/uap/ruru/ .

Do doby realizace samostatného portálu pro ÚAP Královéhradeckého kraje a ÚAP obcí s rozšířenou působností, budou ÚAP Královéhradeckého kraje zveřejněny tímto způsobem

Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje byly financovány z fondů Evropské Unie (viz. www.strukturalni-fondy.cz) prostřednictvím Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů.

Autor: Lucie Panušová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Výkres hodnot území pdf 2026 kB 23.6.2009
Výkres limitů využití území pdf 2116 kB 23.6.2009
Výkres záměrů na provedení změn v území pdf 1503 kB 23.6.2009