Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

13. 1. 2020 Autor: Jitka Macková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanoveními § 42b a § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen „Aktualizace č. 4 ZÚR KHK“), pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Dokumentace návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území je v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), od 13. ledna 2020 vystavena k veřejnému nahlédnutí:

a) na internetových stránkách Královéhradeckého kraje (záložka ROZVOJ KRAJE, DOTACE, odrážka ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, sekce Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje – návrh pro veřejné projednání),

b) nebo v listinné podobě: na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu dále v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR KHK se bude konat: v úterý 25. února 2020 od 9:00 hodin v zasedací místnosti 9-P1.906 (Albrechta z Valdštejna) Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Aktualizace č. 4 ZÚR KHK se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje, projednává a bude se vydávat v měřítku 1 : 100 000. Aktualizace č. 4 ZÚR KHK se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněné části. Předmětem Aktualizace č. 4 ZÚR KHK je změna vymezení koridoru dopravní infrastruktury DS11 – pro silnici I/36 v úseku hranice kraje – Borohrádek – silnice I/11.

Pouze k této měněné části je pak možné uplatnit písemné námitky a připomínky.

DOKUMENTACE KE STAŽENÍ

Textová část vč. odůvodnění:

Grafická část vč. odůvodnění:

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území:

A. SEA

B. NATURA 2000

C. VVURU