Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje - návrh pro veřejné projednání

12. 12. 2018 Autor: Jitka Macková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro veřejné projednání, včetně vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Veřejné projednání se uskuteční ve středu 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou proti návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje podat své námitky podle § 39 odst. 2 stavebního zákona obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím, vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické infrastruktury (oprávněný investor) a zástupce veřejnosti.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit připomínky k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou sousední kraje k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje uplatnit své připomínky.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona, musí být námitky a připomínky při veřejném projednání uplatněny písemně, musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání uplatní podle § 39 odst. 2 stavebního zákona dotčené orgány a Ministerstvo pro místní rozvoj stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání o návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje změněny.

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se podle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje, projednává a bude se vydávat v měřítku 1 : 100 000. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Předmětem Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je vymezení koridorů dopravní infrastruktury – pro silnici I/35 v úseku Úlibice – hranice Královéhradeckého kraje s krajem Libereckým a pro modernizaci, zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti železniční trati č. 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné námitky a připomínky.

Soubory ke stažení