Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK – návrh pro spol. jednání

16. 10. 2017 Autor: PAvla Hofmanová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 6. 2. 2017 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Předmětem Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je vymezení koridorů dopravní infrastruktury – pro silnici I/35 v úseku Úlibice – hranice Královéhradeckého kraje s krajem Libereckým a pro modernizaci, zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti železniční trati č. 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň.

Termín pro podání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a připomínek sousedních krajů k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území podle § 37 odst. 2 a 5 stavebního zákona je do 11. prosince 2017.

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území je doručován dle § 37 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky v termínu do 6. prosince 2017.

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné připomínky.

Soubory ke stažení

 • I.1 a II.1 (pdf, 2676 kB, 16.10.2017)

  Textová část a Textová část odůvodnění

 • I-2-b-1 (pdf, 4825 kB, 16.10.2017)

  výkres ploch a koridorů

 • I-2-d (pdf, 4813 kB, 16.10.2017)

  výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

 • II-2-a (pdf, 8135 kB, 16.10.2017)

  koordinační výkres

 • II-2-b (pdf, 875 kB, 16.10.2017)

  výkres širších vztahů

 • III-A-1-a2ZUR KHK SEA (pdf, 3313 kB, 16.10.2017)

  Aktualizace č. 2 ZUR KHK - vyhodnocení vlivu územně plánovací koncepce na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 sb. v rozsahu přílohy č.1. zák. č. 183/2006 sb. (textová část)

 • III-A-2-a (pdf, 5039 kB, 16.10.2017)

  vlivy na osídlení a kulturní hodnoty území

 • III-A-2-b (pdf, 6452 kB, 16.10.2017)

  vlivy na vodní prostředí

 • III-A-2-c (pdf, 6272 kB, 16.10.2017)

  vlivy na horninové prostředí

 • III-A-2-d (pdf, 15559 kB, 16.10.2017)

  vlivy na půdu a lesy

 • III-A-2-e (pdf, 7934 kB, 16.10.2017)

  vlivy na přírodu a krajinu

 • III-A-2-f (pdf, 13503 kB, 16.10.2017)

  synergické a kumulativní vlivy

 • III-B-1 Natura 2000 (pdf, 1773 kB, 16.10.2017)

  Posouzení vlivu koncepce „Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – aktualizace č. 2“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (textová část)

 • III-B-2 (pdf, 5859 kB, 16.10.2017)

  vlivy na lokality NATURA 2000

 • III-C-1_2aZUR KHK VVURU (pdf, 983 kB, 16.10.2017)

  vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základní dokument)