Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK – návrh pro spol. jednání

Poslední aktualizace: 16. 10. 2017

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 6. 2. 2017 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Předmětem Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje je vymezení koridorů dopravní infrastruktury – pro silnici I/35 v úseku Úlibice – hranice Královéhradeckého kraje s krajem Libereckým a pro modernizaci, zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti železniční trati č. 020 Velký Osek – Hradec Králové – Choceň.

Termín pro podání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a připomínek sousedních krajů k návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území podle § 37 odst. 2 a 5 stavebního zákona je do 11. prosince 2017.

Návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území je doručován dle § 37 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky v termínu do 6. prosince 2017.

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné připomínky.

Autor: PAvla Hofmanová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
I.1 a II.1 Textová část a Textová část odůvodnění pdf 2676 kB 16.10.2017
I-2-b-1 výkres ploch a koridorů pdf 4825 kB 16.10.2017
I-2-d výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací pdf 4813 kB 16.10.2017
II-2-a koordinační výkres pdf 8135 kB 16.10.2017
II-2-b výkres širších vztahů pdf 875 kB 16.10.2017
III-A-1-a2ZUR KHK SEA Aktualizace č. 2 ZUR KHK - vyhodnocení vlivu územně plánovací koncepce na životní prostředí dle zák. č. 100/2001 sb. v rozsahu přílohy č.1. zák. č. 183/2006 sb. (textová část) pdf 3313 kB 16.10.2017
III-A-2-a vlivy na osídlení a kulturní hodnoty území pdf 5039 kB 16.10.2017
III-A-2-b vlivy na vodní prostředí pdf 6452 kB 16.10.2017
III-A-2-c vlivy na horninové prostředí pdf 6272 kB 16.10.2017
III-A-2-d vlivy na půdu a lesy pdf 15559 kB 16.10.2017
III-A-2-e vlivy na přírodu a krajinu pdf 7934 kB 16.10.2017
III-A-2-f synergické a kumulativní vlivy pdf 13503 kB 16.10.2017
III-B-1 Natura 2000 Posouzení vlivu koncepce „Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – aktualizace č. 2“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (textová část) pdf 1773 kB 16.10.2017
III-B-2 vlivy na lokality NATURA 2000 pdf 5859 kB 16.10.2017
III-C-1_2aZUR KHK VVURU vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základní dokument) pdf 983 kB 16.10.2017