Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 14. 9. 2018

Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014). Tato zpráva byla schválena dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 a obsahovala jak obecné, tak i konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 usnesením č. ZK/22/1564/2011.

Proces pořízení a projednání aktualizace zásad územního rozvoje je upraven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), avztahují se na něj i některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Společné jednání o návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 37 stavebního zákona uskutečnilo dne 14.12. 2015. V rámci společného jednání byly uplatněny nové požadavky na vymezení návrhového koridoru územní rezervy DS2r – koridoru pro přeložku silnice I/11 v úseku Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenty a jako koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu. Důvodem tohoto požadavku bylo ukončení procesu EIA k tomuto záměru a vydání souhlasného závazného stanoviska k jedné z posuzovaných variant, a to k variantě tzv. tyrkysové. Na základě výsledků jednání ktěmto uplatněným požadavkům na zapracování předmětného návrhového koridoru do obsahu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje bylo přistoupeno ke zpracování Pokynů pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje podle § 38 odst. 3 stavebního zákona. Tyto pokyny byly podle § 38 odst. 3 projednány spříslušnými dotčenými orgány a poté spolu s odůvodněním předloženy Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 ke schválení (usnesení č. ZK/31/2166/2016). Tyto pokyny jsou pak podle § 38 odst. 3 stavebního zákona změnou Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014).

Na základě schválených Pokynů pro zpracování Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byl zpracován Nový návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. Společné jednání oNovém návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje se uskutečnilo dne 8. 12. 2016. Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byla zajištěna úprava Nového návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje podle § 38 odst. 2 stavebního zákona pro veřejné projednání.

Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území se podle požadavku § 39 stavebního zákona se uskutečnilo dne 14. 12. 2017. Na základě uskutečněného projednání byly vyhodnoceny jeho výsledky a byl zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Tyto návrhy byly podle požadavku §39 odst. 4 stavebního zákona doručeny dotčeným orgánům pro uplatnění jejich stanoviska. Po uplynutí lhůty pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů k výše uvedeným návrhům a byla zajištěna úprava návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje vsouladu svýsledky projednání. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byl předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje podle § 41 odst. 1 ke schválení. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Aktualizaci č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje schválilo dne 10. 9. 2018 usnesením č. ZK/15/1116/2018.

Do listinné podoby Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, včetně dokladové části 1 je možné nahlédnout na odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, kancelář č. N2.416 (2.NP), v rámci úředních hodin, uvedených na internetových stránkách Královéhradeckého kraje nebo v jiný čas po předchozí telefonické dohodě.

Autor: Pavla Hofmanová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zpráva o uplatňování ZUR Královehradeckého kraje Zpráva o uplatňování ZUR Královehradeckého kraje pdf 1235 kB 14.9.2018
Pokyny pro zpracování nového návrhu aktualizace Pokyny pro zpracování nového návrhu aktualizace pdf 455 kB 14.9.2018
TEXTOVÁ ČÁST VÝROKOVÁ ČÁST A ODŮVODNĚNÍ
(obsahem odůvodnění je mimo jiné vypořádání připomínek a rozhodnutí o námitkách)
pdf 14216 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • I.2.a. Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti
pdf 55184 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů
pdf 45542 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • I.2.b.2. Výkres územního systému ekologické stability
 • I.2.c. Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik
 • I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
zip 33727 kB 14.9.2018
TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ zip 340 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • II.2.a. Koordinační výkres
 • II.2.b. Výkres širších vztahů
zip 25691 kB 14.9.2018
TEXTOVÁ ČÁST VYHODNOCENÍ VLIVŮ AKTUALIZACE Č. 1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
pdf 2945 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • III.A.2.a. Část A | Vlivy na osídlení a kulturní hodnoty území
 • III.A.2.b. Část A | Vlivy na vodní prostředí
 • III.A.2.c. Část A | Vlivy na horninové prostředí
zip 37496 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • III.A.2.d. Část A | Vlivy na půdu a lesní ekosystémy
 • III.A.2.e. Část A | Vlivy na přírodu a krajinu
zip 40476 kB 14.9.2018
TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti pdf 1648 kB 14.9.2018
GRAFICKÁ ČÁST
 • III.B.2. Část B | Vlivy na lokality Natura 2000
pdf 16133 kB 14.9.2018
TEXTOVÁ ČÁST Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pdf 1452 kB 14.9.2018