Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK – Nový návrh pro spol. jednání (2016)

Poslední aktualizace: 14. 11. 2016

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 38 odst. 3 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 12. 9. 2016 schválených Pokynů pro zpracování nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.

Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů tohoto nového návrhu na udržitelný rozvoj území zohledňuje výsledky společného projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území, uskutečněného na přelomu roku 2015 a 2016, a na podkladě zastupitelstvem kraje schválených pokynů doplňuje takto projednaný návrh o návrhový koridor veřejně prospěšné stavby přeložky silnice I/11 Hradec Králové – Blešno – Nepasice, tzv. Severní tangenty, „DS2A“.

Termín pro podání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů a připomínek sousedních krajů k Novému návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a k Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území podle § 37 odst. 2 a 5 stavebního zákona je do 16. ledna 2017.

Nový návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na udržitelný rozvoj území byl doručen dle § 37 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Každý může uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky v termínu do 9. ledna 2017.

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje se projednává a následně se bude vydávat pouze v měněných částech. Pouze k těmto měněným částem je pak možné uplatnit písemné připomínky.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
textová část I a II I.1. textová čásT / II.1. textová část pdf 10272 kB 14.11.2016
Příloha P.1 Kvalifikovaný odhad záborů ZPF pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu pdf 205 kB 14.11.2016
Příloha P.2 Kvalifikovaný odhad záborů PUPFL pro plochy a koridory republikového a nadmístního významu pdf 166 kB 14.11.2016
Výkresy I.2.a - I.2.e
 • I.2.a. Výkres uspořádání území kraje obsahující rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti
 • I.2.b.1. Výkres ploch a koridorů nadmístního významu
 • I.2.b.2. Výkres územního systému ekologické stability
 • I.2.c. Výkres oblastí se shodným krajinným typem typů krajin podle stanovených cílových charakteristik
 • I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu
 • I.2.e. Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání regulačního plánu
zip 27921 kB 14.11.2016
Výkres II.2.a Koordinační výkres pdf 7537 kB 14.11.2016
Výkres II.2.b Výkres širších vztahů pdf 569 kB 14.11.2016
textová část III.A.1. Část A Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) – textová část pdf 2931 kB 14.11.2016
textová část III.B.1. Část B Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti – textová část pdf 2335 kB 14.11.2016
textová část III.C.1. Část C-F Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základní dokument) – textová část pdf 1471 kB 14.11.2016
Výkresy III.
 • III.A.2.a. Část A - Vlivy na osídlení a kulturní hodnoty území
 • III.A.2.b. Část A - Vlivy na vodní prostředí
 • III.A.2.c. Část A - Vlivy na horninové prostředí
 • III.A.2.d. Část A - Vlivy na půdu a lesní ekosystémy
 • III.A.2.e. Část A - Vlivy na přírodu a krajinu
 • III.B.2. Část B - Vlivy na lokality Natura 2000
zip 34413 kB 14.11.2016