Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeVýzkum, vývoj, inovaceRegionální inovační strategie

Regionální inovační strategie

Poslední aktualizace: 23. 1. 2008

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 17. června 2010 schválilo svým usnesením č. ZK 14/973/2010 Regionální inovační strategii. Tímto finálním krokem se završuje tvorba základního koncepčního dokumentu Královéhradeckého kraje pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Strategie je naplňována pomocí akčního plánu, nyní na léta 2010-2011. Ve svých čtyřech základních prioritách strategie definuje a vytváří prostor pro vývoj regionálního inovačního systému Královéhradeckého kraje. První priorita je zaměřena na efektivnější využití potenciálu výzkumných organizací a vysokých rsp. středních škol. Navazuje druhá priorita, snažící se o rozvoj podmínek ke spolupráci aktérů regionálního inovačního systému. Třetí priorita identifikovala 13 progresivních odvětví z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Strategii uzavírá čtvrtá priorita zaměřená na rozvoj inovačního prostředí skrze poradenské služby, PR a marketing.


Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje (RIS KHK) představuje první významný koncepční dokument, který bude v příštích letech určovat hlavní směry rozvoje kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Regionální inovační strategie je důležitou součástí regionální inovační infrastruktury a je také jedním z prostředků vedoucích ke zkvalitňování systému inovačního podnikání. Potřeba vzniku tohoto dokumentu a následná orientace kraje tímto směrem vyplývá i ze Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006–2015.

Dokument, který bude schválen v letošním roce při nejbližším zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, bude sloužit jako základ pro rozhodování Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a bude přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti zainteresovaných subjektů a kraje jako celku.


V listopadu 2007 byl zahájen proces tvorby Regionální inovační strategie. Strategie by se měla stát koncepčním materiálem, na základě kterého bude možné skutečně ovlivnit prostředí pro rozvoj inovací v kraji. Hlavním zajišťujícím a koordinujícím subjektem v procesu tvorby strategie je Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje. Dále se na procesu tvorby podílí pracovní skupina, složená ze zástupců různých oblastí inovačního prostředí.

Regionální inovační strategie je tvořena v souladu s metodickou příručkou vydanou sekretariátem IRE (Inovační regiony v Evropě). Vychází z moderních obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby strategických plánů.


Během března a dubna 2008 proběhlo dotazníkové šetření v regionu v rámci přípravné fáze Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Podnikatelské subjekty, vzdělávací a výzkumné instituce měly možnost zapojit se tímto způsobem do procesu tvorby strategie a sdělit své názory, náměty a potřeby v oblasti inovací. Průzkum vstupuje do analytické části strategie a pomůže jejímu správnému zacílení. Zpráva z dotazníkového šetření - viz příloha 1 analýzy


Tvorba strategické části je závislá na zapojení širokého okruhu zainteresovaných subjektů. Na zpracování se tedy podílely čtyři pracovní skupiny složené ze zástupců subjektů inovačního prostředí v kraji. Členové jednotlivých skupin byli nominováni členy RVVI. Jako jeden z podkladů pro možné návrhy členů pracovních skupin sloužil seznam subjektů, jejichž zástupci projevili v rámci šetření v regionu zájem aktivně se tohoto procesu účastnit.

V průběhu května a června 2009 proběhla dvě jednání těchto čtyř pracovních skupin:

  • Pracovní skupina 1 – Vzdělávání a výzkum
  • Pracovní skupina 2 – Spolupráce
  • Pracovní skupina 3 – Progresivní odvětví
  • Pracovní skupina 4 – Poradenství a publicita

Na prvním jednání byla řešena náplň jednotlivých priorit (tzn. opatření a aktivity). Na druhém jednání byly řešeny další připomínky k náplni a vybírány stěžejní aktivity, které by se měly objevit v akčním plánu, jako aktivity, které budou realizovány v následujících dvou letech.


SOUHLASNÉ STANOVISKO k návrhu koncepce „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21 písmena d) zákona č. 100/2001 Sb. vydalo na základě zpracovaného návrhu Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje, dokumentace SEA, po veřejném projednání koncepce včetně „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, obdržených vyjádření a připomínek, následně vypořádaných, souhlasné stanovisko.

pdf Stanovisko (pdf, 60 kB, 24.3.2010 16:16)
MŽP k návrhu koncepce „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“
pdf Průvodní dopis (pdf, 48 kB, 24.3.2010 16:15)
pdf Rozdělovník (pdf, 48 kB, 24.3.2010 16:14)

Závěrečná konference projektu „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“

Dne 30. března 2010 se v hotelu Grand Hradec Králové uskutečnila závěrečná konference k projektu „Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“, kterou navštívilo na 50 účastníků.

Celý článek


Aktuální verze dokumentů:

pdf Strategická část (pdf, 921 kB, 18.12.2009 15:36)
Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2015 (červen 2010)
pdf Příloha č. 1 (pdf, 952 kB, 18.12.2009 15:38)
Analytická část (červen 2010)
pdf Příloha č. 2 (pdf, 2150 kB, 18.12.2009 15:39)
Zpráva z dotazníkového šetření k projektu RIS (červen 2010)
pdf Akční plán (2010-2011) (pdf, 757 kB, 18.12.2009 15:42)
Akční plán Regionální inovační strategie KHK (červen 2010)


Další dokumenty ke stažení

pdf Abeceda Regionální inovační strategie (pdf, 1529 kB, 21.4.2010 14:26)