Projekt Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje

29. 9. 2011 Autor: Daniel Všetečka

Královéhradecký kraj realizuje aktivity rozšiřující a prohlubující Regionální inovační strategii.

Název projektu: Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje
Číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/21.01121
Programové období: Strukturální 2007-2013
Název programu: ROP NUTS II Severovýchod
Priorita: Rozvoj podnikatelského prostředí
Opatření: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu
Termín zahájení: 01.04.2011
Termín ukončení: 30.06.2012
Žadatel: Královéhradecký kraj
Rozpočet celkem: 4 190 000 Kč
Popis projektu: Projekt dále rozpracovává a realizuje Regionální inovační strategii KHK. Cílem projektu je zpracování komplexní studie pro odvětví, která jsou v Královéhradeckém kraji (dále "KHK") progresivní z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Komplexní studie bude obsahovat část analytickou, technologický foresight (předvídání) a syntetickou část včetně opatření pro implementaci. Dohled nad výstupy projektu bude vykonávat krajský úřad. Projektové řízení, analytické a syntetické práce provede Centrum EP, příspěvková organizace kraje. Na technologický foresight (s aktivním zapojením regionálních aktérů v rámci pracovních skupin) a hodnocení SEA proběhnou výběrová řízení. Projekt umožní KHK a aktérům inovačního systému: -hlouběji poznat odvětví s vazbou na růst konkurenceschopnosti regionu -efektivněji zacílit své záměry -posílit vazby mezi výzkumným sektorem, podniky a veřejnou správou -efektivně zacílit Regionální inovační fond KHK, jako finanční nástroj podporující výzkum a inovace.

V rámci projektu „Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje“ (CZ.1.13/4.2.00/21.01121), financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2, byl zpracován dokument „Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“.

Cílem dokumentu je přinést rozšířený analytický pohled na šest odvětví, která jsou v Královéhradeckém kraji progresivní z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se o následující odvětví: 1. Biomedicína, 2. Textilní průmysl, 3. Strojírenství a automobilový průmysl, 4. Potravinářství a zemědělství, 5. Informační a komunikační technologie, 6. Obnovitelné zdroje a energetika. Provedení technologického foresightu ve výše uvedených odvětvích přináší analýzu stavu technologií, výzkumných směrů, bariér růstu, zásadních vlivů na odvětví, SWOT analýzu a návrh výhledu vývoje odvětví ve střednědobém horizontu a opatření reagujících na popsané trendy a skutečnosti.

Dokument byl zpracován participativní metodou za účasti zástupců výzkumné sféry, aplikační sféry, zprostředkujících subjektů a veřejné správy. Bylo sestaveno 6 dílčích expertních skupin vedených externě najatými experty v dané oblasti. Cílem bylo získat zpětnou vazbu účastníků a podklady pro realizaci navazujícího delfského šetření a sestavení oborové SWOT analýzy. Delfské šetření proběhlo v návaznosti na expertní skupiny. Na provedené šetření bylo navázáno ohniskovými skupinami. V průběhu těchto skupin experti diskutovali s účastníky předloženou SWOT analýzu odvětví, návrhy na opatření a doporučení. Poslední aktivitou, kde byli zapojeni jednotliví aktéři inovačního prostředí, byl průřezový workshop.

Dokument pro Královéhradecký kraj zpracovalo Sdružení foresight složené z Technologického centra Hradec Králové, o.p.s. a Berman Group-služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Soubory ke stažení