Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

31. 1. 2017 Autor: Petr Kamenický

dotační program Ministerstva zemědělství ČR - příjem žádostí 6.2. - 24. 2. 2017

Více informací zde: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-na-udrzbu-a-obnovu-kulturnich-a/akuality/

Dotace je schválena jako dvouleté financování, to znamená, že projekty, které budou schváleny v letošním roce, se mohou realizovat až do 30. 9. 2018.

Mezi uznatelné náklady lze zařadit zejména údržbu a obnovu objektů nacházejících se uvnitř hřbitova, včetně márnic a jiných typů objektů a hlavní páteřní komunikace vedoucí od hlavní brány.

Pro účely dotace Mze není uznatelný výdaj mimo jiné na:

• likvidaci odpadu/sutě/zeminy, terénní úpravy okolí předmětu dotace ve vzdálenosti nad 3 metry od hřbitovní zdi,

• hroby a hrobky,

• nově vybudované rozptylové loučky a kolumbária v rámci hřbitova,

• osvětlení hřbitova,

• budování sociálních zařízení,

• bezbariérové přístupy,

• jakékoliv válečné bysty či pomníky obětem války,

• pořízení nového kříže/sochy/sousoší/bysty na stávající podstavec,

• geodetické práce,

• náklady na reprezentaci hřbitova

Dotace je schválena na 6 let, výzvy budou vypisovány po tuto dobu každý rok.

Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.

Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč.

Okruh způsobilých žadatelů byl rozšířen tak, že se žadatelé dělí do skupin:

• žadatelé realizující předmět dotace v obci do 5 000 obyvatel,

• žadatelé realizující v obci od 5 001 do 10 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 1 000 obyvatel.

A to vždy dle výčtu povolených typů subjektů uvedených v Zásadách pro daný podprogram.