Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotace

Obecné informace

Poslední aktualizace: 8. 7. 2015

V novém programovém období 2014 – 2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů.


Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány pravděpodobně na konci roku 2015, či začátkem roku 2016 v závislosti na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídicího orgánu (MŽP).

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a jejich prováděcích předpisů, konkrétní parametry budou ze strany MŽP ještě upřesněny.

Podporovaná opatření

Základní podmínkou pro přidělení dotace je skutečnost, že budova, v níž má být opatření realizováno, spadá z hlediska energetické náročnosti budovy do třídy C - úsporná. U ostatních objektů lze opatření zrealizovat pouze za předpokladu, že současně s výměnou zdroje vytápění budou provedena tzv. „mikro“ energetická opatření (viz níže), příp. bude žadatel provádět opatření na snížení energetické náročnosti budovy prostřednictvím jiných dotačních zdrojů (např. Nová zelená úsporám).

Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

 • kotel na pevná paliva,
 • tepelné čerpadlo,
 • plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:

 • instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
  (pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).

 • „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
  (zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:

 • 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
 • 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa),
 • 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Výdaje jsou způsobilé od 15.7. 2015.

Požadovaná dokumentace

 • Žádost o poskytnutí dotace - dle závazného vzoru, který bude včas zveřejněn (jméno, příjmení, číslo OP, rodné číslo, místo trvalého pobytu, kontakt, předmět žádosti o podporu, potvrzení energetického specialisty o prověření vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření, účelové určení dotace, cíl a popis projektu, místo realizace)
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele postupu tepla. Povinou přílohou je pouze, pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy C.
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Žádost z programu Nová zelená úsporám prokazující realizaci (i budoucí v případě žádosti) opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Povinou přílohou je pouze, pokud budova není v energetické třídě C a ke snížení energetické náročnosti nedojde realizací tzv. „mikro“ energetických opatření.

 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a na komínové těleso (z fotografie musí být zřetelné, že kotel je dosud připojen), uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  Pro vzor fotodokumentace viz: Názorná ilustrace správné fotodokumentace stávajícího kotle
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podíluk bytové jednotcea rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
 • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.
 • Další přílohy definované krajem

Autor: Pavel Kavalír

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Potvrzení energetického specialisty o vhodnosti provedeného „mikro“ energetického opatření
Tento formulář je závazný od 3. 12. 2015
doc 70 kB 11.12.2015
Vzor formuláře Doklad o likvidaci kotlového tělesa docx 23 kB 1.12.2015
Otázky a odpovědi xlsx 24 kB 10.11.2015
Prezentace ze semináře Kotlíkové dotace pptx 1278 kB 27.11.2015
Metodická příručka pro žadatele a příjemce verze pro 1. výzvu pdf 1927 kB 22.12.2015

Fotogalerie