Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2015Sociální oblast

Vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb v roce 2015

Poslední aktualizace: 6. 1. 2016

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015, dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu.

Příjemce je povinen do 5. února 2016 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu KHK) předložit vyúčtování dotace vtištěné podobě na předepsaném formuláři odboru sociálních věcí.

Příjemce je dále povinen kvyplněnému formuláři vyúčtování přiložit soupis všech prvotních účetních dokladů, které se vážou kčerpání dotace, ve kterém bude uvedeno minimálně číslo dokladu, účet zaúčtování, popis nákladů a finanční částka. Všechny dokumenty vyúčtování budou podepsány statutárním zástupcem příjemce dotace. Možno využít sjetinu účetního systému.

Nedílnou součástí vyúčtování je čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, u kterých byli vprůběhu roku evidováni zaměstnanci příjemce dotace.

Formulář pro vyúčtování dotací na podporu sociálních služeb je společný pro oba dotační programy. V případě, že jste obdrželi dotaci v obou titulech, vyplňte, vytiskněte, podepište a zašlete včetně prohlášení o bezdlužnosti na KÚ 2 výtisky podepsaného formuláře. V případě, že jste obdrželi dotaci pouze v jednom titulu, stačí odeslat jediný výtisk.

Autor: Petra Součková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Formulář Vyúčtování dotací z rozpočtu KHK a MPSV pro rok 2015 xls 288 kB 6.1.2016