Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

10. 1. 2018 Autor: Alena Svátková

Odborem školství, oddělením středního a speciálního vzdělávání, v reakci na výzvu MŠMT Implementace krajských akčních plánů I vyhlášenou v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, programové období 2014 – 2020, byla zpracována a dne 19. 12. 2017 podána projektová žádost s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I.

Do projektu budou zapojeny kromě Královéhradeckého kraje, který je v projektu v pozici žadatele, další tři subjekty zastřešující realizaci naplánovaných aktivit - Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Dalšími partnery projektu bude 16 středních škol, 15 znich je příspěvkovými organizacemi kraje, jedna je školou soukromou. Jedná se o partnerství s finanční účastí, s partnery bude uzavřena Smlouva o partnerství.

Povinnými aktivitami stanovenými výzvou jsou Řízení projektu a Implementace plánovaných aktivit k naplnění klíčových témat krajských akčních plánů, v případě Královéhradeckého kraje s klíčovými tématy Podpora polytechnického a odborného vzdělávání, Rozvoj kariérového poradenství a Podpora inkluze. Jako povinně volitelné téma byla zvolena aktivita Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků 2. stupně základních škol se slabšími výsledky, kteří se nepřipravují k přijímacímu řízení na střední školy, a žáků středních škol v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem. Z volitelných aktivit byla vybrána Tvorba školské inkluzivní koncepce kraje.

Na podporu přírodovědného vzdělávání v Královéhradeckém kraji včetně podpoření odborných a didaktických kompetencí vyučujících přírodovědných předmětů budou vybrané střední školy vybaveny virtuálními učebnami s výukovými moduly podle jejich zaměření a aktuálního stavu jejich vybavení. Tyto školy budou podpořeny jako spolupracující subjekty projektu.

Jako prostředek posílení nadoborových klíčových kompetencí zapojených pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů bude do projektu zařazena aktivita zaměřená na podporu implementace etické výchovy do škol. Cílem je zvyšování vazby vzdělávacího systému na trh práce a posilování všeobecné složky vzdělávání. Školy budou podpořeny jako spolupracující subjekty projektu.

Projekt bude realizován v období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020; doba trvání projektu je 36 měsíců.