Informace pro žadatele v rámci výzvy 17OPK02 - stav hodnocení žádostí

7. 2. 2018 Autor: Pavel Kavalír

Vážení žadatelé, proces hodnocení žádostí byl ukončen, nyní se připravují podklady pro rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje o poskytnutí dotace žadatelům, jejichž žádosti splnily podmínky dotačního programu. Zasedání Rady je plánováno na 19. 2. 2018, poté Vás budeme písemně informovat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy uvedené ve Vaší projektové žádosti.

Každý úspěšný žadatel obdrží tzv. akceptační dopis spolu s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Po prostudování Smlouvy, jejím vytištění a podpisu žadatel odešle tři výtisky Smlouvy zpět na Krajský úřad, kde zajistíme podpis statutárního zástupce kraje. Po uzavření Smlouvy je již možné doložit podklady k vyplacení dotace či požádat o poskytnutí zálohové platby na základě dodavatelem vystavené zálohové faktury. Podmínky čerpání zálohy doporučujeme konzultovat s příslušným administrátorem - viz Kontakty. Seznamte se také se všemi podmínkami, především s textem dotačního programu, metodickou příručkou, pravidly pro proplácení Kotlíkových dotací apod. - viz Dokumenty