Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřeshraniční spolupráce ČR - PolskoInterreg V-A ČR-Polsko (2014-2020)

INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)

Poslední aktualizace: 13. 8. 2014

Dne 23. června 2015 byl Evropskou komisí schválen program přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je vymezen pro programové období 2014-2020. Program je zaměřen na podporu projektů řešících společné řízení rizik (12,2 mil. EUR), rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů včetně zlepšení jejich dostupnosti pro posílení návštěvnosti v příhraniční oblasti (135,7 mil. EUR), společné vzdělávání a zvýšení kvalifikace žáků a studentů (10,2 mil. EUR) a spolupráci institucí a komunit (54,5 mil. EUR). Spolu s prostředky na administrativní činnost je pro program určeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) více než 226 mil. EUR (tj. více než 6 miliard Kč). Tyto evropské prostředky budou ještě doplněny z národních zdrojů ČR a Polska. Součástí programu je také Fond mikroprojektů, sloužící k upevňování vzájemné spolupráce a sounáležitosti na lokální úrovni (20 % prostředků z programu).

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Podrobné informace o programu Interreg V-A ČR - Polsko naleznete na oficiálních stránkách programu v sekci www.cz-pl.eu.

Kontaktní osoby na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje

Ing. Roman Klíma, tel.: 495 817 492, 602 488 137, e-mail: rklima@kr-kralovehradecky.cz - poradenství a informační podpora

Ing. Jaromír Pírko, tel.: 495 817 317, e-mail: jpirko@kr-kralovehradecky.cz - administrace projektu Technická pomoc

regionální experti Královéhradeckého kraje, oddělení evropských grantů, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, kancelář N3.441


Aktuality

Seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Pardubickým krajem, Eurocentrem Hradec Králové a Eurocentrem Pardubice uspořádal dne 25. dubna 2017 v sále Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje seminář k programům cíle Evropská územní spolupráce a k Mezinárodnímu visegrádskému fondu.

Seminář byl určen pro zástupce krajů, regionálních rozvojových agentur, měst a obcí, škol a univerzit, hospodářských komor, zdravotnických a sociálních zařízení, nadací apod. a to jak z Královéhradeckého kraje, tak i z Pardubického kraje.

Program semináře, základní podpůrné informační materiály, všechny prezentace i odkaz na tiskovou zprávu k semináři naleznete na webové stránce k semináři.


Školení pro příjemce - prioritní osy 1, 2, 3 a 4 (velké projekty)

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod) uspořádal dne 13. 3. 2017 od 9:45 do 15:30 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce dotace v rámci všech doposud podpořených projektů ve všech prioritních osách (1, 2, 3 a 4), včetně vlajkových projektů.


pdf Program školení (pdf, 108 kB, 27.2.2017 13:04)

Prezentace - Ing. Jana Vojtová

pptx Prezentace - projektová stránka projektu (pptx, 634 kB, 8.3.2017 16:42)

Prezentace - Ing. Ivana Doležalová

pptx Prezentace - finanční stránka projektu (pptx, 549 kB, 8.3.2017 16:42)


Školení pro příjemce - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal dne 7. 3. 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce dotace u mikroprojektů doposud podpořených z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.

Další informace o školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 16. 2. 2017 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Albrechta z Valdštejna, od 9:30 do 13:00 hodin.

Výstupy ze školení - viz www.euro-glacensis.cz/seminare.html.


Seminář pro žadatele - prioritní osy 2, 3, 4 (velké projekty) a Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 23. ledna 2017 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnil regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Seminář byl zaměřen na prioritní osu 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti (alokace na otevřenou výzvu: 22 930 000 EUR - cca 620 mil. Kč), prioritní osu 3 - Vzdělání a kvalifikace (alokace na otevřenou výzvu: 5 700 000 EUR - cca 154 mil. Kč), prioritní osu 4 - Spolupráce institucí a komunit (alokace na otevřenou výzvu: 9 840 000 EUR - cca 266 mil. Kč) a na Fond mikroprojektů.

pdf Program semináře (pdf, 106 kB, 4.1.2017 17:17)

Prezentace ze semináře pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

ppt INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 5419 kB, 24.1.2017 16:44)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

pptx Životní cyklus projektu (pptx, 154 kB, 24.1.2017 16:45)

pptx Projektový záměr a žádost (pptx, 191 kB, 24.1.2017 16:46)

pptx Přehled PO 2, PO 3, PO 4 (pptx, 168 kB, 24.1.2017 16:47)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

ppt Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 2451 kB, 24.1.2017 16:48)

Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

ppt Fond mikroprojektů (ppt, 2068 kB, 24.1.2017 16:49)


Tisková zpráva k úspěchu subjektů z Královéhradeckého kraje v prioritních osách 2 a 4

Ve dnech 8.-9. prosince 2016 se konalo významné zasedání Monitorovacího výboru programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, kde byly schvalovány projekty předložené do prioritních os 2 (Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti) a 4 (Spolupráce institucí a komunit). Celkem bylo podpořeno 26 projektů s účastí subjektů z Královéhradeckého kraje s objemem evropské dotace převyšující 432 milionů korun.

Podrobnější informace - viz tisková zpráva.


Pozvánka ke sledování kanálu "Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL" na Youtube a fanpage "Interreg V-A CZ-PL" na Facebooku

Zveme Vás ke sledování kanálu Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL na Youtube, který je zaměřen na problematiku programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Tento kanál vznikl pro Vás, žadatele a příjemce programu a všechny zájemce o rozvoj česko-polského příhraničního území. Plánujeme vysílání cyklu webinářů a tutoriálů věnovaných realizaci programu.

Jednotlivé díly budou věnovány:

- pravidlům programu,

- možnostem podpory,

- postupům předkládání žádostí.

Poskytneme Vám praktické rady, které budete moci využít při zpracovávání projektového záměru a projektové žádosti.

Seznámíme Vás se způsobilými výdaji. Ukážeme, jak vyplnit rozpočet projektu a přílohy k žádosti předkládané českými a polskými partnery.

Promluvíme si s příjemci, kteří již projekty v rámci programu ukončili a ukážeme výsledky jejich realizace.

Bude to právě Vaše aktivita na tomto kanálu, která bude mít významný vliv na to, co připravíme v dalších školicích materiálech. Budeme rádi, když se aktivně zapojíte a budete sdílet své zkušenosti.

Přihlaste se k odběru tohoto kanálu na Youtube a „likujte“ rovněž naši fanpage Interreg V-A CZ-PL na Facebooku.


Youtube - Překračujeme hranice Interreg V-A CZ/PL Przekraczamy granice Interreg V-A.

Facebook - Interreg V-A CZ-PL.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 10. 11. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.


Školení pro žadatele - prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskutečnilo dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Oprávnění příjemci dotace: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

V rámci uvedené prioritní osy jsou podporovány investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, podporována je rovněž společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Walbrzych, 5. 10. 2016)

Na zasedání byl schválen harmonogram výzev pro prioritní osy 1 (první otevřená výzva), 2, 3 a 4 (druhé otevřené výzvy):


Prioritní osa 1 - Společné řízení rizik

Projektový záměr: termín podání do 30. 12. 2016

Projektová žádost: termín podání do 7. 3. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 27. 6. 2017

Alokace na výzvu: 5 426 351 EUR


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Projektový záměr: termín podání do 30. 6. 2017

Projektová žádost: termín podání do 30. 9. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 15. 2. 2018

Alokace na výzvu: 22 930 000 EUR


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Projektový záměr: termín podání do 1. 4. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 6. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 25. 11. 2017

Alokace na výzvu: 5 700 000 EUR


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Projektový záměr: termín podání do 28. 2. 2017

Projektová žádost: termín podání do 15. 5. 2017

Zasedání Monitorovacího výboru: 25. 11. 2017

Alokace na výzvu: 9 840 000 EUR


Podrobnější informace - viz www.cz-pl.eu/zadatel.predkladani-zadosti.html


Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství

Dne 5. října 2016 se v Centru Nauki i Sztuki Stara Kopalnia ve Wałbrzychu (Polsko) uskutečnila Výroční akce programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, spojená s Polsko-českou burzou partnerství.

Během Výroční akce byly prezentovány aktuální informace týkající se programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Účastníci Burzy partnerství měli možnost navázat nové partnerské kontakty a najít inspiraci pro česko-polské projekty.


Školení pro žadatele - Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Euroregion Glacensis ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádal školení pro potenciální žadatele o dotaci na mikroprojekty z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Školení se uskutečnilo dne 31. 5. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 9:30 do 12:30 hodin.


Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko

Dne 5. května 2016 byl vyhlášen Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR – Polsko. Veškeré informace týkající se vyhlášení Fondu mikroprojektů, včetně zahájení 1. kola výzvy pro předkládání mikroprojektů a termínů školení pro žadatele, jsou k dispozici na webovém odkazu – http://www.euro-glacensis.cz/clanky-vyhlaseni-fondu-mikroprojektu-v-euroregionu-glacensis-2014-2020.html.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Dolní Morava, 19. 4. 2016)

 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí v prioritní ose 2 - nově do 31. května 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci silničních projektů - nově do 30. listopadu 2016.
 • Posun termínu pro předkládání podrobných projektových žádostí na realizaci vlajkových projektů - nově do 30. listopadu 2016.


Hlavní výstupy ze zasedání Monitorovacího výboru programu (Olomouc, 4. 12. 2015)

 • Navýšení alokace pro 1. výzvu na standardní projekty v prioritní ose 2 (nová alokace - 22 194 780,04 EUR).
 • Vlajkové projekty - schválení dvou vlajkových projektů a vyhlášení nového příjmu pro vlajkové projekty: termín pro přijímání koncepcí vlajkových projektů - do 31. března 2016, termín pro přijímání podrobných projektových žádostí - do 18. srpna 2016.
  • Alokace pro prioritní osu 2: 5 003 524,02 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 3: 1 017 997,80 EUR
  • Alokace pro prioritní osu 4: 644 625,32 EUR


Vyhlášení prvních otevřených výzev

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Řídící orgán), v návaznosti na rozhodnutí Monitorovacího výboru a po dohodě s polským Národním orgánem, vyhlásilo dne 14. září 2015 první výzvy k předkládání předběžných projektových záměrů a následně projektových žádostí v prioritních osách 2, 3 a 4. Termíny k předkládání projektových žádostí byly následně aktualizovány na zasedání Monitorovacího výboru programu (Bielsko-Biała, 4. února 2016).


Prioritní osa 2 - Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

Alokace pro 1. výzvu: 22 194 780,04 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
 • Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 • Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu.
 • Společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů.
 • Evaluace, studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.


Prioritní osa 3 - Vzdělání a kvalifikace

Alokace pro 1. výzvu: 2 554 512,93 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Příprava a realizace společného vzdělávání.
 • Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a institucemi na trhu práce.
 • Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému.


Prioritní osa 4 - Spolupráce institucí a komunit

Alokace pro 1. výzvu: 7 380 616,68 EUR


Podporované typy aktivit:

 • Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.
 • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy.
 • Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů.


Termíny pro přijímání projektových záměrů

prioritní osa 2: 22. ledna 2016

prioritní osa 3 a 4: 6. prosince 2015


Termíny pro přijímání podrobných projektových žádostí

prioritní osa 2: 31. května 2016

prioritní osa 3: 1. března 2016

prioritní osa 4: 7. března 2016


Semináře pro žadatele

Ve dnech 30. září a 14. října 2015 se na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje konaly regionální semináře pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

pdf Program semináře (pdf, 106 kB, 5.10.2015 12:14)

Prezentace ze seminářů pro žadatele

Roman Klíma, Královéhradecký kraj:

ppt INTERREG V-A ČR - Polsko (ppt, 2094 kB, 5.10.2015 10:23)

Jaroslav Štefek, Jana Čejpová, Euroregion Glacensis:

ppt Fond mikroprojektů (ppt, 1131 kB, 5.10.2015 10:30)

Jaromír Pírko, Královéhradecký kraj:

ppt Rozpočet a způsobilé výdaje (ppt, 468 kB, 1.10.2015 12:56)

Lenka Jarnotová, JS Olomouc:

ppt Životní cyklus projektu (ppt, 365 kB, 1.10.2015 12:49)

ppt Harmonogram (ppt, 371 kB, 1.10.2015 12:49)

ppt Projektový záměr a žádost (ppt, 399 kB, 1.10.2015 12:50)

ppt Propagace (ppt, 440 kB, 1.10.2015 12:50)


Elektronický formulář projektového záměru

Webová aplikace pro přípravu projektových záměrů je k dispozici zde.


Informační systém MS2014+

Webová aplikace pro přípravu projektových žádostí je k dispozici zde.


Newsletter

pdf Newsletter - prosinec 2016 (pdf, 318 kB, 4.1.2017 9:09)

pdf Newsletter - říjen 2016 (pdf, 183 kB, 19.10.2016 9:38)

pdf Newsletter - září 2015 (pdf, 1185 kB, 16.9.2015 17:11)


Autor: Roman Klíma