Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Projekty Královéhradeckého kraje

Poslední aktualizace: 1. 12. 2017

INTERREG V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020)

Koncepce rozvoje přeshraniční cykloturistiky v polsko-českém příhraničí

CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076

Na území polsko-českého pohraničí chybí celostní přeshraniční přístup, řízení, diskuze a oboustranná shoda s průběhem základních dálkových cyklistických tras, stejně jako podmínek pro využití cyklistické infrastruktury. Stále početnější místní, a dokonce i regionální, cyklistické iniciativy mají nekomplexní charakter a vedou ke kumulaci nekoordinovaných činností.

Cílem projektu je vypracování a zahájení procesu implementace koncepce dálkových cyklistických tras se sítí přeshraničních cyklistických propojení, což bude možné díky zahájení široce pojaté přeshraniční spolupráce mezi samosprávami a neziskovými organizacemi v České republice a Polsku. V důsledku realizace projektu se očekává také nárůst zájmu o cyklistiku, zvýšení povědomí o vytváření atraktivních turistických nabídek pro cyklisty a zlepšení spolupráce a soužití místního obyvatelstva.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2019.

Stránky projektu


Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí "Společné dědictví"

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti podporovaného území způsobené zájmem navštívit přírodní a kulturní dědictví. To rovněž přispěje ke zvýšení míry zaměstnanosti na podporovaném území v objektech kulturního a přírodního dědictví a v cestovním ruchu, a to díky úplnějším informacím a dostupnosti turistických produktů mezi osobami navštěvujícími česko-polské pohraničí nebo v něm bydlícími, zvýšení kvality poskytovaných služeb v těchto objektech a plnější propagaci se zohledněním historické, multikulturní a přírodní specifiky oblasti a utužení vazeb mezi zástupci sektoru a osobami zabývajícími se propagací a rozvojem cestovního ruchu.

Strategickým cílem projektu je vytvoření trvalé integrované sítě spolupráce v oblasti propagačních aktivit cestovního ruchu v oblasti česko-polského pohraničí založené na přírodním a kulturním dědictví prostřednictvím podpory sektoru cestovního ruchu, tvorby a propagace turistických produktů, iniciování propojování stávajících turistických tras do přeshraničních tras, integrace stávajících nabídek do komplexních přeshraničních turistických balíčků pohraničí, což všechno povede k prodloužení pobytů turisty v této oblasti a ke zvýšení atraktivity stávajícího kulturního a přírodního bohatství. Cílem je rovněž vytvoření oblasti česko-polského pohraničí jako atraktivní turistické destinace pro turisty z Polska, České republiky a dalších zemí.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2020.


Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745

Rekonstruované úseky Královéhradeckého kraje:

- komunikace II/302 Starostín - Meziměstí - Hejtmánkovice

- komunikace III/3025 Broumov - Božanov - státní hranice

Hlavním cílem projektu je přispět k využití kulturních a přírodních zdrojů příhraniční oblasti Královéhradeckého kraje, v tomto případě Broumovska a Valbřišsko - kladské aglomerace, zvýšením její návštěvnosti a tím podpory zaměstnanosti navazujícím vznikem nových pracovních míst na dotčeném území. Projekt umožní lepší dopravní dostupnost turisticky atraktivních míst česko-polského příhraničí v návaznosti na již v minulosti realizované investice.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2020.


Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko-českého příhraničí v oblasti Stolových hor

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000752

Rekonstruované úseky Královéhradeckého kraje:

- komunikace III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota, státní hranice (zprůjezdnění hraničního přechodu)

- komunikace III/30315 Bezděkov, Na Mýtě – Nízká Srbská

Hlavním cílem projektu je přispět k řešení závažného problému příhraničí, tj. neúplného využívání přírodních a kulturních hodnot, kterými disponuje Kladský okres a Královéhradecký kraj, což vede k postupné turistické marginalizaci příhraničních obcí na české i polské straně. Příčiny tohoto problému vidíme ve slabé dopravní dostupnosti turistických atraktivit způsobené špatným technickým stavem dopravní infrastruktury a nedostupností hraničního přechodu Ostra Góra – Machovská Lhota pro motorová vozidla, včetně hromadné dopravy.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2019.


Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000735

Rekonstruované úseky Královéhradeckého kraje:

- komunikace III/3111 Rokytnice - Orlické Záhoří

- komunikace III/3109 Rokytnice - Říčky

- komunikace III/31010 Říčky - Říčky

Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti přírodních a kulturních zdrojů Orlických hor a části Kladského regionu a zvýšení návštěvnosti a tím i podpory zaměstnanosti navazujícím vznikem nových pracovních míst na řešeném území. V zimním období se zkvalitní příjezd do místních lyžařských středisek a k nástupním místům na lyžařské běžecké trasy, v letním období k turistickým stezkám, cyklotrasám a dalším atraktivitám regionu Orlických hor. Projekt zejména na české straně výrazně zkrátí dojezdovou vzdálenost do druhého největšího zimního areálu Říčky v Orlických horách.

Projekt bude realizován v letech 2017 – 2019.


Autor: Roman Klíma