1.2 - Popis postupu při podávání a vyřizování stížností

19. 1. 2018

Popis postupu při podávání a vyřizování stížností

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   1
   
 2. 02. Kód:   2
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu při podávání a vyřizování stížností

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  1. Stížností je podání podle ust. § 175 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jimiž se dotčené osoby obracejí na správní orgán ve věci nevhodného chování úředních osob nebo postupů správního orgánu, neposkytuje-li správní řád jiný prostředek ochrany.
  2. Stížností je podání podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.
  3. Stížností je i podání fyzických a právnických osob, kterým se domáhají u orgánů kraje ochrany svých subjektivních práv nebo právem chráněných zájmů nebo které upozorňují na nesprávné činnosti, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů kraje.

   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Stěžovateli jsou:
  1. dotčené osoby,
  2. pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, osoba blízká, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem,
  3. fyzické a právnické osoby.

   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Stížnost může být podána písemně, ústně nebo elektronickou poštou, opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  1. Dotčená osoba podá stížnost příslušnému správnímu orgánu, který vede řízení. Pokud je stížnost podána u orgánu, kterým není řízení vedeno, tento správní orgán stížnost usnesením bezodkladně, nejdéle do 10 dnů ode dne doručení stížnosti, postoupí věcně a místně příslušnému správnímu orgánu a zároveň o tom bude písemně stěžovatel vyrozuměn.
  2. Stížnost se podává poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje. Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti poskytovatelem, může stížnost podat příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.
   Příslušným správním orgánem je krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž jsou zdravotní služby poskytovány.
  3. Stížnost se podává u příslušného orgánu kraje. V případě, že obsah stížnosti nenáleží do působnosti kraje, bude bezodkladně, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení stížnosti, postoupena věcně a místně příslušnému orgánu a zároveň o tom bude písemně stěžovatel vyrozuměn.

  Podacím místem pro podání písemné stížnosti je podatelna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, elektronická podatelna (posta@kr-kralovehradecky.cz) a datová schránka Královéhradeckého kraje. Id datové schránky Královéhradeckého kraje je "gcgbp3q".

  Podacím místem pro podání ústní stížnosti jsou věcně příslušné odbory krajského úřadu, které pokud nevyřídí věc operativně, sepíší se stěžovatelem záznam a předloží stěžovateli k podpisu.

  Stížnosti podávané telefonicky se nepřijímají. O tom, zda budou prošetřovány anonymní stížnosti, rozhodne příjemce stížnosti.

 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, oddělení stížností a dozoru obcí
  tel. 495 817 309 nebo 495 817 126,

  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví pro stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  tel. 495 817 506

  Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
  e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
  Úřední dny a hodiny: PO a ST: 8.00 - 17.00 hodin, ÚT, ČT a PA: 8.00 - 14.00 hodin
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uvedené ve stížnosti, pokud je má ten, kdo    stížnost podává k dispozici.

  U zdravotnických stížností je třeba uvést co nejvýstižněji podstatné okolnosti případu. V případě stížnosti, k jejímuž vyřízení je nezbytné nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, jehož se stížnost týká, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, je třeba připojit souhlas pacienta (formuláře pro příslušné souhlasy lze nalézt na webových stránkách odboru zdravotnictví v sekci stížnosti). Jestliže souhlas nebude udělen, není možné věc prošetřit a krajský úřad šetření stížnosti ukončí.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře nejsou předepsány
  Informace ke stížnostem proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb a příslušné formuláře souhlasů s nahlížením do zdravotnické dokumentace, popřípadě pořízení kopie nebo výpisu z této dokumentace, lze nalézt na  http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1698
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Žádné poplatky se neplatí
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  1. Stížnost musí být prošetřena a písemně vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení, o vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou 60denní lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.
  2. Správní orgán stížnost podle zákona o zdravotních službách vyřídí:
   1. do 30 dnů ode dne jejího obdržení, v odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů
   2. do 90 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislého odborníka, v odůvodněných případech lze prodloužit o dalších 60 dnů (lhůta počíná běžet dnem, kdy příslušný správní orgán ustavil nezávislého odborníka),
   3. do 120 dnů ode dne jejího obdržení, jestliže jde o stížnost, k jejímuž vyřízení je třeba ustavit nezávislou odbornou komisi, v odůvodněných případech lze prodloužit o dalších 60 dnů (lhůta počíná běžet dnem, kdy příslušný správní orgán ustavil nezávislou odbornou komisi.
  3. Stížnost musí být prošetřena a písemně vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení orgánu kraje, o vyřízení musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech, a to s písemným souhlasem ředitele krajského úřadu, který stanoví konečný termín vyřízení. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn.
    
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Osoby nebo správní orgány proti nimž stížnost směřuje.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou požadovány.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  E-mail pro elektronickou formu podání : posta@kr-kralovehradecky.cz . Elektronická forma podání bez zaručeného elektronického podpisu musí být doložena v písemné podobě. Datová schránka: Id datové schránky "gcgbp3q".
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  2. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách, ve znění pozdějších předpisů,
  3. Pravidla Rady Královéhradeckého kraje pro přijímání a vyřizování petic a stížností fyzických a právnických osob, podání a podnětů veřejného ochránce práv, schválená usnesením č. RK/33/1897/2017 ze dne 20.11.2017, která nabyla účinnosti 01.01.2018.

 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Obecně závazné právní předpisy vztahující se ke konkrétnímu obsahu stížnosti.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  1. Opravný prostředek lze uplatnit v případě stížností podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - pokud má stěžovatel za to, že jeho stížnost nebyla příslušným správním orgánem řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.
  2. V případě stížností dle ust. § 93 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách - pokud stěžovatel, který podal poskytovateli zdravotních služeb stížnost, s jejímž vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (§ 93 odst. 2 zákona).
  3. V případě ostatních stížností nelze opravný prostředek uplatnit. Lze učinit opětovné podání stížnosti s uvedením nových skutečností, které mohou ovlivnit řešení stížnosti.
    
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
  U zdravotnických stížností v případě, kdy náležitý odborný postup nebyl poskytovatelem zdravotních služeb dodržen, je krajský úřad povinen postupovat podle ustanovení § 96 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. a poskytovateli zdravotních služeb uložit nápravná opatření. Taková nápravná opatření však nemají sankční charakter.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Nelze specifikovat
   
 22. 22. Další informace:
  -
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
  Nelze specifikovat
  Informace o vyřizování zdravotnických stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, na webových stránkách odboru zdravotnictví.
   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
  Petice - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor organizační a právní, oddělení stížností a dozoru obcí.
  Tel.: 495 817 309
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, oddělení zdravotnictví za část týkající se postupu při vyřizování stížností podle zákona o zdravotních službách. Tel.: 495 817 506
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Mgr. Alena Koukalová, vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí
  Ing. Lenka Zdražilová, vedoucí oddělení zdravotnictví
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2018
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  15.1.2018
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Není určen
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
  1. Body, u kterých je v textu uvedeno označení "l" je popis životní situace upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  2. Body, u kterých je v textu uvedeno označení "2" je popis životní situace upraven zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  3. Body, u kterých je v textu uvedeno označení "3", jsou životní situace upraveny pravidly Rady Královéhradeckého kraje.

Soubory ke stažení