Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřad

Registr živnostenského podnikání

Poslední aktualizace: 20. 9. 2010

Živnostenský rejstřík je  informační systém veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů uvedených pod  písmenem m) a rodných čísel, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Do rejstříku se zapisují následující údaje včetně jejich změn:

a)      u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště, u zahraniční fyzické osoby též místo pobytu v České republice, pokud byl povolen, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, popřípadě obchodní firma a  sídlo, u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, a u zahraniční osoby též označení a adresu organizační složky závodu umístěné v České republice a u vedoucího organizační složky závodu umístěné v České republice jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození; u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem, u odpovědného zástupce a u vedoucího organizační složky závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, bydliště nebo pobyt na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození a dále označení a adresa organizační složky závodu umístěné v České republice; státní občanství se nezapisuje u fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je statutárním orgánem,

b)      předmět podnikání,

c)      druh živnosti,

d)     provozovna nebo provozovny, v nichž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, s údaji podle § 17 odst. 5 písm. d) a e), včetně identifikačního čísla provozovny, popřípadě s údaji podle § 58 odst. 4 živnostenského zákona,

e)      doba platnosti živnostenského oprávnění,

f)       datum vzniku živnostenského oprávnění,

g)      doba pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,

h)      datum zániku živnostenského oprávnění,

i)        datum doručení výpisu podle § 10 odst. 4,

j)        rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu,

k)      vstup právnické osoby do likvidace,

l)        překážky provozování živnosti podle § 8,

m)    pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou blokových pokut,

n)      další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění (§ 45 odst. 2 písm. e), § 45 odst. 3 písm. e) a § 45 odst. 4),

o)      adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně.,

p)      osoba pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli; údaje o této osobě se zapisují přiměřeně podle písmene a),

q)      nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2. živnostenského zákona.

 

 Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem vyjma části tvořené:

1.    údaji uvedenými pod písmenem m), údaji o bydlišti a místě pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,

2.    ostatními údaji uvedenými pod písmeny a - q po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění,

3.    ostatními údaji uvedenými pod písmeny a - q v případě nesplnění podmínek provozování živnosti podle § 10 odst. 5, § 47 odst. 8 a § 52 odst. 2 živnostenského zákona,

4.    dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených tímto zákonem uvedené v § 46 odst. 7, vloženými do živnostenského rejstříku obecními živnostenskými úřady.

 

Autor: Miloš Zadrobílek