Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřad

Novela živnostenského zákona

Poslední aktualizace: 23.8.2010 16:24

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů

Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnost zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, který v části šesté obsahuje i novelu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Z pohledu podnikatele je důležitý fakt, že byla zrušena povinnost ohlašovat změny údajů vedených v evidenci obyvatel, neboť živnostenský úřad se změny dozví z tohoto registru přímo. Další změna se týká institutu přerušení provozování živnosti, kdy oznámení přerušení provozování živnosti je od nabytí účinnosti novely dobrovolné. Naopak ten podnikatel, který přerušení provozování živnosti oznámí, je zproštěn některých povinností, jako je např. označení místa podnikání (liší-li se od bydliště) či sídla a prokázání vlastnického, užívacího nebo jiného práva k těmto prostorám, označení provozovny a zajištění její způsobilosti k provozování živnosti nebo povinnosti splňovat podmínky odborné nebo jiné způsobilosti. Novela také ruší povinnost podnikatelů mít doklady prokazující způsob nabytí zboží nebo materiálu pro účely kontroly přímo na provozovně. Dále dochází ke změně zařazení neoprávněného podnikání fyzických osob, které bude nadále řešeno jako přestupek

Autor: Miloš Zadrobílek