Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřad

Omezení okruhu osob, které mohou využít služeb centrálního registračního místa pro podnikatele a jednotný registrační formulář vůči finančnímu úřadu

Poslední aktualizace: 20. 7. 2006

Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Centrální registrační místo umožňuje podnikatelům učinit prostřednictvím živnostenského úřadu více různých úkonů, které by  jinak museli vykonat odděleně (návštěvou jednotlivých úřadů). Jedná se o splnění povinností vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a finančnímu úřadu. Zákonem č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, došlo k omezení okruhu subjektů, které mohou služby centrálních registračních míst vůči finančnímu úřadu využívat. Od 1. 1. 2015 tak může fyzická nebo právnická osoba podat na živnostenském úřadu přihlášku k registraci nebo oznámení určené správci daně pouze za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. Které osoby mají tuto povinnost, určuje ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V něm je uvedeno, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má daňový subjekt nebo jeho zástupce zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen vybraná podání vůči finančnímu úřadu učinit pouze elektronicky. Tyto osoby jsou tak nově vyloučeny z okruhu osob, které mohou využít služeb centrálního registračního místa při plnění povinností vůči finančnímu úřadu.

Smyslem Jednotného registračního formuláře je sjednotit náležitosti podání, která musel podnikatel učinit před, ale i během podnikání  na  živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Záměrem bylo tato podání zpřehlednit pro podnikatele a zejména odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány

 

V současné době jsou k dispozici dva základní typy Jednotného registračního formuláře (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/), a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu + přílohy.

Autor: Miloš Zadrobílek