Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informaceVodní hospodářství

Zánik vybraných povolení k nakládání s vodami

Poslední aktualizace: 16. 5. 2007

Zákon č. 20/2004 Sb., kterým byl mj. novelizován vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) stanovil ve svém Čl. II. bod 2, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domác-ností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ne-bo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Zákon č. 20/2004 Sb., kterým byl mj. novelizován vodní zákon (č. 254/2001 Sb.) stanovil ve svém Čl. II. bod 2, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domác-ností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových ne-bo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou byla udělena, je-li tato doba kratší.

Výše citované ustanovení vodního zákona se nedotýká:

 1. povolených odběrů podzemních vod fyzických osob určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou (nikoli pro podnikatelské účely). Nutno zdůraznit, že za povolené odběry podzemních vod se považují i odběry pro domácnosti ze studní vybudovaných před 1. 1. 1955,
 2. povolení k odběrům vod a vypouštění odpadních vod vydaných po 1. 1. 2002,
 3. povolení k odběrům vod a vypouštění odpadních vod, jejichž platnost byla prodlouže-na dle ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb.

Podrobnosti o dané problematice naleznete na:

 1. internetové stránce www.zanikpovoleni.cz
 2. bezplatné telefonní lince Ministerstva zemědělství 800 101 197,
 3. manuálu pro Postup vodoprávních úřadů při vyřizování podání a dotazů v návaznosti na mediální kampaň k zániku vybraných povolení k odběru povrchových a podzemních vod (manuál je přílohou tohoto upozornění),
 4. informačním letáku MZe a MŽP (příloha tohoto upozornění),
 5. Informačním letáku odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zániku po-volení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (příloha tohoto upozornění),
 6. metodický návod odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů v souvislosti se zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (zejména jde-li o vypouštění odpadních vod z domácností a malých obcí),
 7. společném metodickém pokynu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v přípa-dě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně (příloha tohoto upozornění),
 8. Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství,
 9. vodoprávních úřadů pověřených obecních úřadů a vodoprávních úřadů obcí s rozšíře-nou působností.
 10. Metodickém pokynu ČAH 1/2007 o vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k povolení nakládat s podzemní vodou (příloha tohoto upozornění).

Autor: Ing. Zdeněk Štorek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
METODICKÝ NÁVOD odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k postupu vodoprávních úřadů v souvislosti se zánikem povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních doc 161 kB 16.5.2007
Manuál pro vodoprávní úřady Postup vodoprávních úřadů při vyřizování podání a dotazů v návaznosti na mediální kampaň k zániku vybraných povolení k odběru povrchových a podzemních vod pdf 743 kB 16.5.2007
Leták OOV Zánik povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pdf 198 kB 16.5.2007
Společný metodický pokyn MZe a MŽP k postupu vodoprávních úřadů a České inspekce životního prostředí v případě žadatelů o vydání povolení k odběru povrchové nebo podzemní vody, kteří dosud odebírali vodu neoprávněně. pdf 163 kB 16.5.2007
Leták k povolení pdf 133 kB 16.5.2007
Metodický pokyn ČAH 1-2007 - vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k povolení nakládat s podzemní vodou pdf 102 kB 13.6.2007