Zvláště chráněné území, přírodní památka Na Plachtě 2 – realizace managementových opatření, sdělení orgánu ochrany přírody.

16. 1. 2012 Autor: Lenka Peterková

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) oznamuje veřejnosti, že v lednu 2012 zahájí Agentura ochrany přírody a krajiny ČR realizaci managementových opatření – rozšiřování bezlesých stanovišť.

Bude odstraněno cca 1,2 ha náletových dřevin na pozemku p.č. 942/7 v k.ú. Nový Hradec Králové dle přiloženého zákresu. Kácení dřevin bylo povoleno rozhodnutím krajského úřadu č.j. 8829/ZP/2011-PE-4 ze dne 04.07.2011, a to ve větší rozsahu než je nyní realizováno.

Vyřezávání náletových dřevin slouží především k prosvětlení, podpoře bylinného patra a na něj vázaných živočichů, dále k redukci množství produkovaných semen a organického listového opadu (zdroj eutrofizace písčin a vodních tůní). Realizací opatření dojde také k rozšíření mokřadní louky u rybníka Jáma spolu s přilehlou svahovou loukou, kde je prokázán výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek bahenní (Maculinea nausithous).

Tuto informaci krajský úřad obdržel dne 11.01.2012 od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Orlické hory a Krajského střediska Hradec Králové, sídlem Dobrovského 332, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, která má právo hospodařit na pozemku ve vlastnictví České republiky, na pozemku p.č. 942/7 v k.ú. Nový Hradec Králové, tj. na území přírodní památky Na Plachtě 2.

Případné informace lze získat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin nebo na telefonním čísle 495 817 178 – Mgr. Lenka Peterková.

Soubory ke stažení