Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíAktuální informacePříroda a krajina

Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Cidlinský hřeben na období 2017 - 2027

Poslední aktualizace: 3. 5. 2018

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Cidlinský hřeben, ležící v katastrálním území Cidlina a Kněžnice, ochranné pásmo 50 m dále zasahuje do katastrálních území Holenice, Chlum pod Táborem, Košov a Libuň.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje městu Železnice, obci Kněžnice a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 06. 06. 2018.

Autor: Ivana Bartošová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Plán péče přírodní památku Cidlinský hřeben na období 2017-2027 pdf 1318 kB 3.5.2018
Zoologocký průzkum PP Cidlinský hřeben - vybrané skupiny bezobratlých pdf 2588 kB 3.5.2018
Zoologický průzkum PP Cidlinský hřeben - vybrané skupiny obratlovců pdf 481 kB 3.5.2018
Botanický průzkum PP Cidlinský hřeben pdf 1178 kB 3.5.2018
Příloha č. 1 Soupis druhů cévnatých rostlin zjištěných v roce 2013 a 2017 pdf 88 kB 3.5.2018
Přílohy č. 2-3 Mapa rozšíření biotopů v PP, mapa rozšíření vybraných významnějších druhů rostlin pdf 1633 kB 3.5.2018
Přílohy M1-M5 1: Orientační mapa s vyznačením PP Cidlinský hřeben, 2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma, 3: Mapa dílčích ploch a objektů a zásahů v nich, 4: Lesnická mapa typologická, 5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů, pdf 3628 kB 3.5.2018
Příloha T1 Popis lesních porostů a výčet zásahů v nich pdf 138 kB 3.5.2018
Příloha T2 Rámcová směrnice péče o lesní porosty pdf 112 kB 3.5.2018