Návrh plánu péče o stávající přírodní památku Cidlinský hřeben na období 2017 - 2027

3. 5. 2018 Autor: Ivana Bartošová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje v souladu s ust. § 38 zákona, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Cidlinský hřeben, ležící v katastrálním území Cidlina a Kněžnice, ochranné pásmo 50 m dále zasahuje do katastrálních území Holenice, Chlum pod Táborem, Košov a Libuň.

S návrhem plánu péče je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové a to zejména v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Písemné připomínky k návrhu plánu péče se doporučuje městu Železnice, obci Kněžnice a vlastníkům dotčených pozemků předat na krajský úřad v termínu do 06. 06. 2018.

Soubory ke stažení

 • Plán péče (pdf, 1318 kB, 3.5.2018)

  přírodní památku Cidlinský hřeben na období 2017-2027

 • Zoologocký průzkum (pdf, 2588 kB, 3.5.2018)

  PP Cidlinský hřeben - vybrané skupiny bezobratlých

 • Zoologický průzkum (pdf, 481 kB, 3.5.2018)

  PP Cidlinský hřeben - vybrané skupiny obratlovců

 • Botanický průzkum (pdf, 1178 kB, 3.5.2018)

  PP Cidlinský hřeben

 • Příloha č. 1 (pdf, 88 kB, 3.5.2018)

  Soupis druhů cévnatých rostlin zjištěných v roce 2013 a 2017

 • Přílohy č. 2-3 (pdf, 1633 kB, 3.5.2018)

  Mapa rozšíření biotopů v PP, mapa rozšíření vybraných významnějších druhů rostlin

 • Přílohy M1-M5 (pdf, 3628 kB, 3.5.2018)

  1: Orientační mapa s vyznačením PP Cidlinský hřeben, 2: Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma, 3: Mapa dílčích ploch a objektů a zásahů v nich, 4: Lesnická mapa typologická, 5: Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů,

 • Příloha T1 (pdf, 138 kB, 3.5.2018)

  Popis lesních porostů a výčet zásahů v nich

 • Příloha T2 (pdf, 112 kB, 3.5.2018)

  Rámcová směrnice péče o lesní porosty