Návrh plánu péče o PP Broumarské slatiny

2. 2. 2017 Autor: Helena Zapletalová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 4 písm. e) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) oznamuje v souladu s ust. § 38 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným plánem péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Broumarské slatiny, ležící v katastrálním území Semechnice.

S plánem péče (v celém rozsahu) je možné se seznámit na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje obci Semechnice a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 20. 2. 2017

Soubory ke stažení

 • Příloha M3 (jpg, 1361 kB, 2.2.2017)

  Mapa dílčích ploch

 • Příloha M2 (jpg, 853 kB, 2.2.2017)

  Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ

 • Příloha M1 (jpg, 2275 kB, 2.2.2017)

  Orientační mapa s vyznačením území

 • Příloha T3 (doc, 55 kB, 2.2.2017)

  Soupis druhů cévnatých rostlin, zaznamenaných v roce 2016 v PP Broumarské slatiny

 • Příloha T2 (doc, 33 kB, 2.2.2017)

  Popis dílčích ploch na nelesních pozemcích a výčet plánovaných zásahů v nich

 • Příloha T1 (doc, 70 kB, 2.2.2017)

  Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů v nich

 • Plán péče (pdf, 531 kB, 2.2.2017)

  o přírodní památku BROUMARSKÉ SLATINY na období 2017-2026