Královéhradecký kraj vyhlašuje území soustavy NATURA 2000

20. 2. 2012 Autor: Miloš Čejka

Vytvoření soustavy NATURA 2000 je povinností každého státu Evropské unie. V České republice byla tato povinnost zakotvena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (na základě směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, směrnice 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků).

NATURA 2000 je v České republice tvořena tzv. evropsky významnými lokalitami (EVL) a ptačími oblastmi (ty již byly přímo vyhlášeny nařízením vlády). Možnými formami ochrany EVL jsou základní ochrana, smluvní ochrana a ochrana formou vyhlášení zvláště chráněného území včetně ochranného pásma.

Na území ve správě Královéhradeckého kraje a krajského úřadu jako orgánu ochrany přírody je celkem 58 evropsky významných lokalit (EVL), z toho bude celkem (mimo území chráněných krajinných oblastí a národního parku) 14 lokalit chráněno tzv. základní ochranou, t. j. nebudou vyhlášena jako zvláště chráněná území.

Zákonem stanovenou povinností Královéhradeckého kraje je do roku 2014 zabezpečit dostatečnou ochranu EVL vyhlášením zvláště chráněných území kategorie přírodní rezervace a přírodní památka u celkem 44 lokalit uvedených v evropském seznamu pro všechny předměty ochrany.

Předmětem ochrany v těchto lokalitách jsou nejrůznější živočichové (např. čolek velký, kuňka ohnivá, páchník hnědý nebo bolen dravý), rostliny (např. zvonovec liliolistý nebo střevíčník pantoflíček) a stanoviště (např. bučiny, vřesoviště, stepní trávníky). Proces vyhlášení lokalit (tzv. implementace) spočívá v provedení inventarizačních průzkumů, zpracování plánů péče, geodetickém zaměření lokalit, zpracování podkladů pro vyhlášení lokalit jako přírodní rezervace či přírodní památka, projednání s vlastníky dotčených pozemků a označení území v terénu tabulemi se státním znakem, informačními tabulemi a pruhovým značením.

Dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 již pomohly a i do budoucna pomohou Královéhradeckému kraji realizovat další z projektů zaměřených na přípravu a zajištění ochrany EVL.

Královéhradecký kraj od roku 2009 podal na Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) celkem 3 žádosti o podporu z OPŽP. První projekt obsahující 16 EVL je již prakticky dokončen, druhý projekt pro dalších 21 EVL je ve fázi přípravy podkladů a zpracovávání plánů péče o chráněná území a třetí projekt obsahující celkem 2 lokality je ve fázi schvalování na SFŽP.

Vzhledem k tomu, že podpora z OPŽP v době podání žádostí ze strany Královéhradeckého kraje zahrnovala podíl financování z Evropského regionálního rozvojového fondu (85% - 95%) a národních zdrojů (5%-15%), je královéhradecký kraj žadatelem bez nutného dalšího vlastního finančního podílu.

EVL v Královéhradeckém kraji podle projektů

EVL v Královéhradeckém kraji podle projektů

Soustava Natura 2000 se postupně povinně vytváří ve všech členských zemích Evropské unie, ale ne ve všech státech je přístup totožný. Některé státy (např. Belgie, Holandsko, Dánsko) pokročily dále než ČR, jiné (např. Rumunsko, Bulharsko) mají většinu práce před sebou. Plnění povinností jednotlivými státy Evropské unie je přitom jednou z podmínek úspěšného čerpání z ostatních dotačních titulů EU.

Na základě současné platné legislativy je v celé České republice 41 ptačích na 705 389 ha (8,94 % rozlohy ČR) a 1087 EVL na 785 582 ha (9,96% rozlohy ČR). Lokality soustavy NATURA 2000 pokrývají 14,31% celkové rozlohy ČR.

Odkazy:

Soubory ke stažení

Fotogalerie