Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadZdravotnictví

Oznámení VŘ na místo ředitele/ky a zároveň primáře/ky PO LDN Opočno

Poslední aktualizace: 18. 4. 2018

Rada Královéhradeckého kraje

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rada Královéhradeckého kraje

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky a zároveň primáře/primářky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno

Popis pracovního místa:

 • Řízení organizace při velikosti úvazku 0,30
 • • Tvorba strategických plánů a jejich realizace v rámci organizace
 • • Příprava finančních rozpočtů organizace
 • • Vyhledávání vnitřních úspor a příležitostí organizace
 • • Zajištění personálního vybavení organizace v souladu s platnou legislativou
 • • Odpovědnost za zabezpečení ekonomické a finanční stability organizace
 • • Příprava a vedení projektů a zajištění jejich realizace v rámci organizace
 • • Řízení, kontrola a koordinace práce podřízených zaměstnanců
 • • Reprezentace organizace při jednáních se zdravotními pojišťovnami, obchodními partnery a dalšími subjekty
 • • Reportování zřizovateli organizace
 • Činnost primáře oddělení při velikosti úvazku 0,70
 • • Odpovědnost za poskytování zdravotní péče
 • • Řízení, kontrola a koordinace práce podřízených zaměstnanců

Kvalifikační požadavky na uchazeče:

 • • Vysokoškolské vzdělání dosažené absolvováním magisterského studia lékařské fakulty v oboru všeobecné lékařství
 • • Specializovaná způsobilost získána v oboru se základním kmenem interním, chirurgickým, urologickým, neurologickým, ortopedickým, pediatrickým nebo základním kmenem všeobecného praktického lékařství
 • • Platná licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře
Očekáváme:
 • • Manažerské dovednosti
 • • Schopnost efektivní komunikace, smysl pro týmovou práci, schopnost motivace zaměstnanců
 • • Vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v zátěžových situacích, ochota dále se vzdělávat a pracovat na rozvoji své osobnosti
 • • Odpovědnost, organizační a řídící předpoklady
 • • Dobré ekonomické, finanční a rozpočtové povědomí
 • • Odolnost vůči stresu a zátěži, časová a místní flexibilita
 • • Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
 • • Základní znalost medicínského práva
Výhodou při výběrovém řízení je:
 • • Znalost principů řízení příspěvkové organizace
 • • Základní znalost ekonomiky, smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a financování zdravotnických zařízení
 • • Zkušenosti v oblasti řízení investic
 • • Orientace v oblasti fondů EU
Nabízíme:
 • • Odpovídající a motivační finanční ohodnocení
 • • Pestrou a zajímavou práci
 • • Možnost pracovní seberealizace a dalšího osobního rozvoje
 • • Možnost příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
Přihláška do výběrového řízení:
 • • Náležitostí přihlášky jsou jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
  • povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonický a elektronický kontakt, datum a podpis zájemce
 • • K přihlášce připojte:
  • Osobní a profesní životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
  • Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, včetně dokladu o získání specializované způsobilosti (ověřená kopie)
  • Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (originál nebo úředně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
  • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dle přiloženého vzoru)
  • Písemně zpracované základní teze koncepce a organizace chodu Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno
Nástup:
 • • Předpokládaný nástup možný ihned, popř. dle dohody
Podávání přihlášek:
 • • Přihlášky zasílejte na adresu sídla akcionáře společnosti: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor zdravotnictví, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 • • Přihláška se všemi přílohami musí být doručena v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – LDN Opočno
 • • Termín podání přihlášek: 11. 5. 2018 12:00 hod. Do tohoto data a času musí být přihláška na výše uvedenou adresu doručena
 • Předpokládané konání ústních pohovorů: 23. 5. 2018 2018. O pozvání k ústnímu pohovoru budou uchazeči telefonicky vyrozuměni.

Autor: Jana Hlinková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Oznámení VŘ na místo ředitele/ky a zárověň primáře/ky PO LDN Opočno na místo ředitele/ředitelky a zároveň primáře/primářky PO LDN Opočno doc 63 kB 17.4.2018