Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: vedoucí oddělení sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany

23. 12. 2011 Autor: Jana Freyvaldová

Odbor kancelář ředitele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na místo

druh práce: vedoucí oddělení sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany

místo výkonu práce: Hradec Králové

platová třída*: 12.

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: 1.2.2012 nebo dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

 • dosažené vzdělání:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

 • obor školního vzdělání: sociální vědy
 • znalosti oboru: oblast sociální práce, sociálně právní ochrany, sociální prevence
 • délka praxe ve státní správě nebo samosprávě: 3 roky
 • praxe v oboru: 3 roky
 • . znalosti zákonů:správní řád (č. 500/2004 Sb.), o sociálně právní ochraně dětí (č. 272/2001 Sb.), o rodině (č. 94/1963 Sb.), o krajích (č. 129/2000 Sb.), o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.), o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.), o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), o pomoci v hmotné nouzi (č.111/2006 Sb.)

Uvítáme:

 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)
 • znalosti o regionu
 • ochota se dále vzdělávat
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost vedení lidí
 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • aktivní a výkonný/á
 • autoritativní, cílevědomý/á, profesionální
 • vyjednávací schopnosti, asertivita
 • flexibilní
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet
 • organizační schopnosti

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí v oblasti samosprávy v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • motivující finanční ohodnocení
 • možnost profesního růstu

Náplň práce:

 • koordinování a usměrňování stěžejních oborů samostatné působnosti kraje, zejména sociální politiky včetně poradenské a konzultační činnosti v tomto oboru
 • komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávné činnosti na nejvýznamnějších rozvojových, normotvorných a koncepčních úsecích Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb (zejména sociálně právní ochrany SPO a koordinace péče o osoby společensky nepřizpůsobené)
 • řízení a organizace oddělení sociální práce, prevence a sociálně právní ochrany, kontrola činnosti pracovníků tohoto
 • příprava materiálů pro jednání Rady a Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
 • zabezpečování podmínek pro jednotný postup obcí při aplikaci právních předpisů, metodických pokynů a doporučení, podává sjednocující stanoviska k právní problematice
 • průběžné vyhodnocování aplikací platných právních předpisů v praxi, předávání podnětů MPSV ČR, spolupráce na analytické činnosti MPSV ČR (především na úseku SPO),spolupráces Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, s příslušnými státními orgány a institucemi SPO
 • rozhodování v prvoinstančním řízení o vydání pověření k výkonu SPO a provádění kontroly na tomto úseku
 • výkon příslušné činnosti dle Zákona č. 135/2006 Sb., změna zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím (zejména spolupracuje s Intervenčním centrem a dalšími organizacemi Policií ČR, azylovými domy, poradenskými institucemi, soudem, obcemi apod.)
 • vedení statistiky činností, spolupráce na přípravě a shromažďování údajů pro celostátní rezortní výkazy
 • zajišťování činností odboru ve vztahu k dalším regionům (krajům)
 • spolupráce na přípravě projektů v rámci strukturálních fondů EU
 • plnění úkolů vyplývajících z předpisů EU a mezinárodních smluv
 • zajišťování sociálně právního poradenství a sociální práce s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci
 • zabezpečování úkolů v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů v rámci kraje (koncepční, metodická koordinační činnost)

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Mgr. Jiří Vitvar (495 817 320), jvitvar@kr-kralovehradecky.cz

Uzávěrka přihlášek: 6. 1. 2012, ve 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Královéhradeckého kraje

Ing. Iva Kutíková

vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 314

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ! Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat v Informačním centru RegioCentra - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.

*zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě rovnosti uchazečů provést psychologickou diagnostiku.