Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: právník/právnička odboru sociálních věcí

23. 12. 2011 Autor: Jana Freyvaldová

Odbor kancelář ředitele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na místo

druh práce: právník/právnička odboru sociálních věcí

místo výkonu práce: Hradec Králové

platová třída*: 12.

pracovní poměr: na dobu určitou

termín nástupu: 1.2.2012 nebo dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt;

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
 • obor školního vzdělání: právní vědy
 • znalosti oboru: právo, veřejná správa, sociální oblast
 • praxe v oboru: 1 rok
 • znalosti zákonů:o krajích (č. 129/2000 Sb.), o úřednících územních samosprávných celků (č. 312/2002 Sb.), správní řád (č. 500/2004 Sb.), o finanční kontrole ve veřejné správě (č. 320/2001 Sb.), o státní kontrole (č. 552/1991 Sb.), o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.), o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.), o sociálně - právní ochraně dětí (č.272/2001 Sb.), o rodině (č. 94/1963 Sb.)

Uvítáme:

 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)
 • ochota se dále vzdělávat
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
 • vyjednávací schopnosti, asertivita
 • flexibilní
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí v oblasti samosprávy v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • motivující finanční ohodnocení
 • možnost profesního růstu
 • příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod a ideální dostupnost pracoviště v centru města
 • práci v příjemném a mladém pracovním kolektivu

Náplň práce:

 • vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů nebo komunitárních předpisů ve specializovaných oborech ve vymezené působnosti státní správy nebo samosprávy včetně případného řešení věcně a právně složitých případů a zastupování veřejných zájmů v soudních sporech
 • zajišťování právní činnosti v rozsahu působnosti odboru
 • zabezpečování podmínek pro jednotný postup odboru při aplikaci právních předpisů a metodických pokynů
 • zajišťování právních konzultací
 • konzultace tvorby dotačních smluv uzavíraných v gesci odboru
 • spolupráce na vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů, obcí a organizací
 • zpracovávání podnětů a připomínek k legislativním úpravám v jednotlivých oblastech činnosti odboru
 • zpracovávání připomínek k připravovaným právním normám
 • kontrolní činnost v rámci odboru
 • spolupráce na přípravě a organizaci veřejných soutěží a výběrových řízení
 • spolupráce na analytických činnostech MPSV ČR
 • spolupráce na přípravě materiálů pro jednání orgánů kraje

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Mgr. Jiří Vitvar (495 817 320), jvitvar@kr-kralovehradecky.cz

Uzávěrka přihlášek: 6. 1. 2012, ve 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena na podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Královéhradeckého kraje

Ing. Iva Kutíková

vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 314

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ! Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat v Informačním centru RegioCentra - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.

*zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě rovnosti uchazečů provést psychologickou diagnostiku.