Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: referent/ka oddělení rozpočtu škol a školských zařízení

23. 12. 2011 Autor: Jana Freyvaldová

Odbor kancelář ředitele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na místo

druh práce: referent/ka oddělení rozpočtu škol a školských zařízení

místo výkonu práce: Hradec Králové

platová třída : 9.

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: od01.02.2012, popř. dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • skupina oborů školního vzdělání: ekonomika*

*v případě, že nebude splněna skupina oborů vzdělání ekonomického zaměření, lze nahradit minimálně 5-ti letou délkou praxe v oblasti ekonomiky a financování ve školství

 • znalosti oboru: oblast veřejných rozpočtů, veřejné správy ve školství
 • délka praxe ve státní správě nebo samosprávě: nejméně 2 roky
 • praxe v oboru: 2 roky
 • znalosti zákonů:zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Uvítáme:

 • zkoušku zvláštní odborné způsobilosti: obecná část, zvláštní část úsek státní správy
 • praxi v příspěvkové organizaci

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)
 • znalosti o regionu
 • ochota se dále vzdělávat
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní předpoklady:

 • rozhodný/á, odolný/á proti stresu
 • aktivní a výkonný/á
 • cílevědomý/á, profesionální
 • asertivita
 • flexibilní
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet
 • organizační schopnosti

Nabízíme:

 • samostatnou různorodou práci a stabilní zázemí v oblasti samosprávy v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • motivující finanční ohodnocení
 • možnost profesního růstu
 • příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod a ideální dostupnost pracoviště v centru města

Náplň práce:

 • zpracovává analýzy čerpání a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků škol a školských zařízení v působnosti kraje
 • podílí se na zajištění činností souvisejících s realizací projektů spolufinancovaných z evropských fondů (zejm. ROP a OP ŽP)
 • podílí se na přípravě podkladů a materiálů pro jednání orgánů kraje (změny v síti škol)
 • komplexně zajišťuje spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti v rámci svěřené agendy

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí oddělení rozpočtu škol a školských zařízení Ing. Václav Jarkovský, tel. 495 817 244.

Uzávěrka přihlášek: 06.01.2012 ve 14:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška

doručena na podatelnuKrajskému úřadu Královéhradeckého kraje)

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Královéhradeckého kraje

Ing. Iva Kutíková

vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 314

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonický nebo elektronický kontakt, datum a podpis zájemce

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ! Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat v Informačním centru RegioCentra - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.

*zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě rovnosti uchazečů provést psychologickou diagnostiku.