Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo: vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana

16. 12. 2011 Autor: Světla Horová

Odbor kancelář ředitele

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Královéhradecký kraj

Krajský úřad

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

výběrové řízení

na místo

druh práce: vedoucí oddělení sekretariátu hejtmana

místo výkonu práce: Hradec Králové

platová třída*: 11.

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: 01.02.2012 popř. dle dohody

Předpoklady:

 • dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání
 • jazykové znalosti: pokročilá úroveň znalosti jednoho světového jazyka (tj. zkušený uživatel jazyka stupeň C1)
 • znalosti zákonů
 • č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • č. 247/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
 • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • znalost příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 • znalost diplomatického a společenského protokolu

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů)
 • znalosti o regionu
 • řidičský průkaz skupiny B

Osobnostní předpoklady:

 • komunikativní
 • sebevědomý/á
 • schopný/á vést podřízené, zároveň schopný/á pracovat pod vedením a plnit úkoly
 • pečlivý/á
 • rychlý/á
 • organizační talent
 • schopný/á zorganizovat a vykonat velké množství činností zároveň

Náplň práce:

 • plánuje a připravuje hejtmanovi Královéhradeckého kraje (dále jen hejtmanovi kraje ) denní rozvrh práce, organizuje a zajišťuje přijetí návštěv u hejtmana kraje
 • připravuje hejtmanovi kraje podklady pro jednání
 • organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce v úřadu i mino budovu úřadu
 • organizuje a zajišťuje tuzemské cesty hejtmana kraje
 • organizuje a zajišťuje zahraniční pracovní cesty hejtmana kraje, členů zastupitelstva kraje, ředitele a zaměstnanců krajského úřadu, předkládá přehled cest na vědomí Radě Královéhradeckého kraje
 • zajišťuje podporu politické reprezentaci, i zaměstnancům krajského úřadu v rámci mezinárodních vztahů
 • zajišťuje aktivní spolupráci kraje s členskými zeměmi EU, zahraničními partnery (regiony), Úřadem vlády a rovněž s ostatními kraji v rámci Regionu soudržnosti Severovýchod
 • podporuje zahraniční spolupráci ostatních subjektů v kraji
 • zajišťuje přípravu a aktualizaci koncepce zahraničních vztahů kraje
 • zajišťuje zahraniční korespondenci orgánů kraje, překlady, tlumočení a v rámci toho i supervizi nad dodržováním jednotné terminologie v cizích jazycích
 • zajišťuje program i další servis pro oficiální zahraniční návštěvy v Královéhradeckém kraji a jejich protokolární záležitosti
 • spolupracuje s odborem grantů a dotací v grantovém Programu pro podporu mezinárodní spolupráce
 • spolupracuje při přípravě a vytváření prezentačních materiálů o kraji a krajském úřadu
 • eviduje čerpání reprezentačního fondu hejtmana, zajišťuje občerstvení pro návštěvy hejtmana
 • provádí evidenci věcných darů

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru kancelář hejtmana Bc. Rudolf Dus, mail: rdus@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 200

Uzávěrka přihlášek: 30.12.2011 ve 12:00 hodin.

V této lhůtě musí být přihláškadoručena na podatelnuKrajskému úřadu

Královéhradeckého kraje.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Královéhradeckého kraje

Ing. Iva Kutíková

vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

tel: 495 817 314

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce

K přihlášce připojte:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ! Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat v Informačním centru RegioCentra - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • kopii dokladu o absolvování zkoušky jednoho světového jazyka
 • uvítáme uvedení telefonického a elektronického kontaktu.

*zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v případě rovnosti uchazečů provést psychologickou diagnostiku.