Pokračování transformace sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

17. 3. 2017 Autor: Jana Fiedlerová

V návaznosti na schválenou Strategii rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním činí Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb další kroky k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

Od roku 2015 připravuje Královéhradecký kraj nové investiční projekty, které umožní nahradit další kapacity ústavních služeb kapacitami komunitního charakteru. Pozornost je nyní směřována na území okresu Rychnov nad Kněžnou. Prostřednictvím připravovaných investičních projektů bude naplňován především Transformační plán Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, schválený vroce 2015 Radou Královéhradeckého kraje. Ústavní kapacita zařízení by měla vsouvislosti spřipravovanými investičními projekty klesnout o minimálně 30 lůžek a zázemí pobytových služeb komunitního charakteru (s malou kapacitou, vběžné zástavbě) by měla vzniknout vlokalitách, které dosud žádnými kapacitami služeb spojených spobytem pro osoby spostižením nedisponovaly. Jde o Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a městys Častolovice.

Pokud budou připravované investiční projekty podpořeny a jejich realizace bude úspěšná, budou moci nové domácnosti sloužit svým obyvatelům od roku 2020.

Transformace sociálních služeb však zdaleka nespočívá jen ve změně prostředí, kde jsou služby poskytovány. Klíčová je změna v myšlení a postojích na straně všech zúčastněných, uživatelů, pracovníků poskytovatelů sociálních služeb i na straně odborné i široké veřejnosti.

Královéhradecký kraj proto vrámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb vKrálovéhradeckém kraji V, realizovaného za podpory Operačního programu Zaměstnanost, podporuje vprocesu změny způsobu poskytování služeb 7 svých příspěvkových organizací, které poskytují služby lidem spostižením a duševním onemocněním. Nabízí jim konzultace externích odborníků, akreditované vzdělávání, stáže ve službách komunitního charakteru či supervize. Tématem, které poskytovatele a aktivity projektu spojuje, je podpora života uživatelů služeb, lidí spostižením, v komunitě a individualizované poskytování služeb. U vybraných poskytovatelů je důraz kladen na podporu procesů deinstitucionalizace a transformace. Přestože situace každého jednotlivého poskytovatele je specifická, lze konstatovat, že k hlavním příčinám problémů, na které projekt reaguje, patří nedostatečná zkušenost poskytovatelů služeb a jejich pracovníků s podporou života v komunitě (spojování s komunitou) a postoje pracovníků služeb. Ti poskytovatelé, kteří již služby komunitního charakteru poskytují, cítí potřebu fungování služeb podrobit ověření, zda jsou nastaveny vhodně, zda reflektují potřeby uživatelů.

Informace o projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V“jsou kdispozici na http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/projekty/rozvoj-5/rozvoj-dostupnosti-a-kvality-socialnich-sluzeb-v-kralovehradeckem-kraji-v-87735/.

Vlastní projekty zaměřené na změnu způsobu poskytování sociálních služeb realizují 2 krajské příspěvkové organizace. Jde o Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Informace o projektu „Transformace USP Kvasiny“ jsou dostupné na http://www.uspkvasiny.cz/, informace o projektu transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU na http://www.uspro.cz/projekt-transformace-dnsv.

Kontaktní osobou pro informace týkající se podpory procesů deinstitucionalizace, transformace a rozvoje služeb komunitního charakteru pro osoby spostižením vKrálovéhradeckém kraji je Mgr. Jana Fiedlerová, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jfiedlerova@kr-kralovehardecky.cz, tel.: 495817332.