Pokračování transformace a zvyšování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji v letech 2017 a 2018

13. 7. 2018 Autor: Jana Fiedlerová

V souladu se schválenými strategickými dokumenty Královéhradeckého kraje v sociální oblasti pokračuje Královéhradecký kraj a jednotliví poskytovatelé sociálních služeb v krocích, které přispějí k tomu, aby lidé s postižením či duševním onemocněním mohli žít běžným způsobem života a nebyli nuceni žít ve specifickém prostředí.

Královéhradecký kraj připravil v letech 2015 – 2017 nové investiční projekty, které umožní nahradit další kapacity ústavních služeb kapacitami komunitního charakteru. Pozornost je směřována na území okresu Rychnov nad Kněžnou. Prostřednictvím připravených investičních projektů je naplňován Transformační plán Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, která poskytuje službu domovy pro osoby se zdravotním postižením lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Ústavní kapacita zařízení by měla v souvislosti s připravovanými investičními projekty klesnout o minimálně 30 lůžek a zázemí pobytových služeb komunitního charakteru (s malou kapacitou, v běžné zástavbě) by měla vzniknout v lokalitách, které dosud žádnými kapacitami služeb spojených s pobytem pro osoby s postižením nedisponovaly. Jde o Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí a městys Častolovice. K tomuto účelu využívá Královéhradecký kraj možností, které nabízí Integrovaný regionální operační program.

Ve druhé polovině roku 2017 a v roce 2018 začal Královéhradecký kraj realizovat první podpořené investiční projekty:

  • v rámci výzvy č. 30 Rozvoj sociálních služeb v SVL projekt Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002282 (vybudování skupinové domácnosti pro 6 osob, služba domov pro osoby se zdravotním postižením),

v rámci výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. projekty:

  • Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005409 (vybudování 2 skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení),
  • Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Kostelec nad Orlicí 2, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005410 (vybudování 2 skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení).

V rámci výzvy č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. byl dále doporučen k financování projekt Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - výstavba v lokalitě Častolovice, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005606 (vybudování 2 skupinových domácností pro celkem 12 osob, služba domov pro osoby se zdravotním postižením).

V rámci výzvy č.. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III. byly podány žádosti o podporu projektů:

  • Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Týniště nad Orlicí 2, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008339 (vybudování 2 skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení),
  • Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny - rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008338 (vybudování 2 skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení)

Královéhradecký kraj podporuje nejen nahrazování ústavních kapacit služeb pro osoby s postižením kapacitami služeb komunitního charakteru, ale také rozvoj nových kapacit služeb komunitního charakteru. I k tomu se snaží využívat možností investiční podpory v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V rámci výzvy č. 82 Rozvoj sociálních služeb (SVL) II. byly podány v červnu 2018 žádosti o podporu projektů:

  • Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008956 (vybudování 2 skupinových domácností pro celkem 6 osob, služba chráněné bydlení pro cílovou skupinu osob s chronickým duševním onemocněním, přispívá mj. k naplnění Radou Královéhradeckého kraje schváleného Transformační plánu DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRHU, Rokytnice v Orlických horách),
  • Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008958 (vybudování 3 skupinových domácností pro celkem 18 osob, služba domov pro osoby se zdravotním postižením pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením).

Všechny výše uvedené projekty přispívají k naplňování klíčových strategických dokumentů Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb.

Transformace sociálních služeb však zdaleka nespočívá jen ve změně prostředí, kde jsou služby poskytovány. Klíčová je změna v myšlení a postojích na straně všech zúčastněných, uživatelů, pracovníků poskytovatelů sociálních služeb i na straně odborné i široké veřejnosti.

Královéhradecký kraj proto v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V, realizovaného za podpory Operačního programu Zaměstnanost v období od 1. 3. 2016 do 31. 5. 2018, podpořil v procesu změny způsobu poskytování služeb 7 svých příspěvkových organizací, které poskytují služby lidem s postižením a duševním onemocněním. Nabídl jim konzultace externích odborníků, akreditované vzdělávání, stáže ve službách komunitního charakteru či supervize. Tématem, které poskytovatele a aktivity projektu spojovalo, je podpora života uživatelů služeb, lidí s postižením, v komunitě a individualizované poskytování služeb. U vybraných poskytovatelů byl kladen důraz kladen na podporu procesů deinstitucionalizace a transformace. Informace o projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji V“ jsou k dispozici na http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz/cz/poskytovatele/projekty/rozvoj-5/rozvoj-dostupnosti-a-kvality-socialnich-sluzeb-v-kralovehradeckem-kraji-v-87735/.

V této podpoře plánuje Královéhradecký kraj pokračovat i v období následujícím. Schválena proto byla příprava a předložení projektového záměru a žádosti o podporu projektu Rozvoj dostupnosti kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji VI v souladu s výzvou č. 03_15_007 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Realizace projektu by v případě jeho podpory měla být zahájena na konci roku 2018, případně se začátkem roku 2019.

Vlastní projekty zaměřené na změnu způsobu poskytování sociálních služeb realizují v období let 2016 - 2019 dvě krajské příspěvkové organizace. Jde o Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny a DOMOV NA STŘÍBRNÉM VRCHU. Informace o projektu „Transformace USP Kvasiny“ jsou dostupné na http://www.uspkvasiny.cz/, informace o projektu transformace DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU na http://www.uspro.cz/projekt-transformace-dnsv.

Kontaktní osobou pro informace týkající se podpory procesů deinstitucionalizace, transformace a rozvoje služeb komunitního charakteru pro osoby s postižením v Královéhradeckém kraji je Mgr. Jana Fiedlerová, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jfiedlerova@kr-kralovehradecky.cz, tel.: 495 817 332.