Rok 2010: Vyhodnocování potřeb, analyzování zdrojů a hledání optimálních řešení

30. 9. 2010 Autor: Jana Fiedlerová

Rok 2010 je z hlediska přípravy transformace vybraných pobytových sociálních služeb zlomový. Ministerstvo práce a sociálních věcí zahajuje realizaci podpůrného neinvestičního projektu „Podpora transformace sociálních služeb“. Vybraná zařízení ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje realizují přípravnou část transformačního procesu.

Od dubna 2010 zařízení zařazená do transformace ustanovila své transformační týmy a zahájila vyhodnocování přání a potřeb a posuzování míry nezbytné podpory uživatelů jimi poskytovaných služeb.

27. 4. 2010 se k tématu transformace uskutečnila široká pracovní schůzka zástupců Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové, Ministerstva práce a sociálních věcí a ředitelů zařazených příspěvkových organizací kraje.

V březnu 2010 odbor sociálních věcí krajského úřadu vytvořil pracovní skupinu, která na základě Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče začala analyzovat situaci v rámci kraje s ohledem na vybraná zařízení.

23. – 26. 2. 2010 se uskutečnila zahraniční služební cesta do Anglie (Ing. Uchytil, vedoucí odboru, zástupce MPSV a zástupci mezinárodní organizace Childres´s High Level group - CHLG) s cílem seznámit se s procesem deinstitucionalizace zařízení pro osoby s postižením v Anglii, konkrétně v oblasti Oxford.