Informace o změně usnesení a o průběhu realizace Státního Integračního Programu v roce 2010

10. 8. 2010 Autor: Martina Smudková

Vláda České republiky v květnu projednala a schválila návrh usnesení ze dne 14. května č. 543 „Změna usnesení vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 543 „o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících“.

Důvody ke změně usnesení:

Ministerstvo vnitra v současnosti nemůže z ekonomických důvodů zajistit uvolnění finančních prostředků v předmětné výši. Současně v roce 2009 došlo k významnému snížení počtu osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana. Azyl byl udělen 71 osobám (v roce 2008 - 160 osobám) a jen 28 osobám byla udělena doplňková ochrana (v roce 2008 - 141 osobám).

Na základě těchto skutečností vláda schválila v rámci úsporných opatření tyto změny v předmětném usnesení následujícím způsobem:
1. změnu částky v oblasti bydlení z původních 17 500 tis. Kč na 17 000 tis. Kč.
2. změnu částky v oblasti výuky českého jazyka z původních 6 500 tis. Kč na 2 000 tis. Kč. V roce 2010 bude také možné čerpat finanční prostředky na spolufinancování výuky českého jazyka z Evropského uprchlického fondu.

Vzhledem k tomu, že část osob s uděleným azylem pobývá na přechodnou dobu v zařízeních Ministerstva vnitra a ostatní mimo tato zařízení vláda schválila použití částky 2 000 tis. v roce 2010 a v letech následujících takto:
- částku 1 000 tis. Kč pro Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra na zajištění výuky českého jazyka pro azylanty pobývající v integračních azylových střediscích Ministerstva vnitra,
- částku 1 000 tis. Kč pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na zajištění výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany pobývající mimo uvedená zařízení s tím, že tato částka nebo její část může být použita na spolufinancování projektů v oblasti výuky českého jazyka z prostředků ES (Evropský uprchlický fond).

Dále bylo ministryni školství, mládeže a tělovýchovy uloženo navrhnout ve spolupráci s ministrem vnitra metodiku výuky českého jazyka uvedeným osobám v souladu s bodem II/4 usnesení, a to do 31. července 2010. V současnosti proběhla jednání mezi oběma resorty za spoluúčasti SOZE a UNHCR.

Údaje o Státním Integračním Programu (SIP) v roce 2010 k 30. červnu 2010

Celkem byla udělena mezinárodní ochrana
- formou azylu: 49 osobám
- formou doplňkové ochrany: 48 osobám

Do SIP vstoupilo 39 osob s uděleným azylem.

V oblasti bydlení: doposud byly realizovány žádosti 74 obcí.

Podle varianty č. I: 9 integračních bytů pro 24 osob

Podle varianty č. II A a č. II B je celkem 65 bytů pro celkem 142 osob. Z toho je 10 nových nabídek v roce 2010.