Radonový program

19. 4. 2010 Autor: Pavel Mucha

Vláda ČR usnesení č. 538 z 31. května 1999 schválila „Radonový program“. Program stanovený na období do roku 2009 řešil nejenom různé výzkumné úkoly, ale byl zaměřen rovněž na oblast preventivních opatření. Jejichž cílem bylo omezení výskytu radonu u nově realizovaných stavem a současně vyhledat objekty se zvýšeným nebo vysokým rizikem ozáření z radonu ve stávajících objektech, včetně zajištění informování veřejnosti o uvedené problematice. Svoji nezastupitelnou úlohy zde pak mají nejenom příslušné obce a rovněž krajský úřad.

Zprávou a výsledky „Radonového programu“ se zabývala vláda ČR na svém zasedání dne 4. května 2009 s následně přijatým „Usnesením vlády ČR č. 594“, kterým bylo schváleno pokračování Radonového programu na období 2010 – 2019, včetně „Akčního plánu“.

V rámci Královéhradeckého kraje se problematikou radonu zabývá Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Praha, Státním úřadem radiační ochrany Praha, Ministerstvem financí ČR, obcemi a dalšími zainteresovanými subjekty.

Zájemci o informace k problematice radonu a Radonového programu se mohou se svými dotazy a požadavky obrátit přímo na pracovníka krajského úřadu zabývajícího se uvedenou problematikou, pana Pavla Muchu (tel. 495 817 460, e-mail pmucha@kr-kralovehradecky.cz) nebo využít informací Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na webové adresehttp://www.sujb.cz, dále pak Státního ústavu radiační ochrany nahttp://www.suro.cz.

Soubory ke stažení

 • Zákon 18/1977 Sb. (pdf, 346 kB, 19.4.2010)

  o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

 • vyhláška 461/2005 Sb. (pdf, 264 kB, 19.4.2010)

  o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování

 • vyhláška 462/2005 Sb. (pdf, 80 kB, 19.4.2010)

  o distribuci a sběru detektorů k vyhledávání staveb s vyšší úrovní ozáření z přírodních radionuklidů a stanovení podmínek pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

 • Akční plán (pdf, 86 kB, 19.4.2010)

  Radonový program ČR 2010 až 2019

 • usnesení vlády ČR č. 594 (pdf, 31 kB, 19.4.2010)

  ke Zprávě o plnění úkolů Radonového programu České republiky v období let 2000 až 2008 a o Radonovém programu České republiky na léta 2010 až 2019 - Akčním plánu