POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

5. 5. 2016

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pod záštitou Ministerstva životního prostředí, pořádá na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje 30. 5. 2016 informační seminář

Seminář se uskuteční v pondělí 30. května 2016 na sále zastupitelstva (sál Jana Letzela), Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové. Účast na semináři je zdarma.

9:00 – 10:30 hod. INSPIRE

10:30 – 10:45 hod. přestávka

10:45 – 12:15 hod. Copernicus

12:15 – 13:15 hod. přestávka na oběd

13:15 – 14:45 hod. místní Agenda 21

14:45 – 15:00 hod. přestávka

15:00 – 16:30 hod. hodnocení životního prostředí

Obsahem dopoledního bloku jsou implementace Směrnice INSPIRE (Infrastruktura pro prostorové informace v Evropě) a evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus (dříve GMES). Obsah semináře je zaměřen na zaměstnance úřadu pracující s GIS technologiemi. Kraje a ORP jsou dle Směrnice INSPIRE povinné subjekty, a proto se na ně vztahují povinnosti, které jsou ke Směrnici INSPIRE dány doplňujícími Nařízeními (jejich kompletní seznam i s doprovodnými technickými pokyny naleznete zde: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/47). Díky Strategii implementace INSPIRE, která byla vypracována pod Koordinačním výborem pro INSPIRE, byly povinnosti pro kraje a ORP zredukovány. Strategii a koordinaci bude věnována jedna část semináře. Pro podporu plnění povinností byl vytvořen Národní geoportál INSPIRE, kraji a úřady ORP často využíván. Druhá část semináře se zaměří na detailní ukázky nástrojů geoportálu.

Dopolední blok semináře uzavře informace o programu Copernicus, který nestanovuje žádné povinnosti. Naopak nabízí možnosti bezplatného získání dat dálkového průzkumu Země z družic Sentinel a řady produktů vytvářených v rámci služeb Copernicus. V této poslední části semináře plánujeme představit zejména praktické ukázky práce s těmito daty a jejich využití v rámci monitoringu a hodnocení životního prostředí.

V odpoledním bloku budou prezentovány možnosti uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni prostřednictvím implementace metody místní Agenda 21. Obsah semináře je zaměřen na zaměstnance územních samospráv všech stupňů, kteří se ve svých úřadech zabývají strategickým řízením a regionálním rozvojem. Je vhodný též pro volené zástupce místních zastupitelstev. Místní Agenda 21, jako oficiální metoda hodnocení kvality veřejné správy se v ČR a pod záštitou MŽP a s odbornou podporou CENIA aplikuje již více než 15 let. Protože se jedná o postup k uplatňování zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni, bude úvodní část věnována právě vysvětlení hlavních principů a přehledu současného stavu v evropském i národním kontextu. Upozorníme přitom nejen na teoretické základy, ale využijeme statistické přehledy a hodnotící dokumenty, které má CENIA k dispozici a na jejichž vzniku se podílí. Výsledkem bude konkrétní přehled kroků a hodnocení současného stavu postupu směrem k udržitelnosti naší společnosti. Na tento přehled navážeme podrobnými informacemi o metodě místní Agenda 21, jejich principech, výhodách a možnostech, které zapojení nabízí jednotlivým typům subjektů. Z uvedeného vyplývá, že seminář je primárně určen zástupcům těch místních samospráv, které doposud ve své praxi metodu MA21 neuplatňují. Samozřejmě rádi uvítáme i ty, kteří již s implementací metody mají zkušenosti. Metodu je možné uplatnit také při řízení regionálních uskupení – mikroregionů a místních akčních skupin, seminář je proto otevřen i pro jejich zástupce.

V závěrečném bloku věnovaném hodnocení životního prostředí budou prezentovány možnosti spolupráce na přípravě podkladů pro zpracování Zpráv o životním prostředí v krajích ČR. Dále je cílem rozvinout diskuzi nad silnými a slabými místy jednotlivých složek životního prostředí v kraji. Dalším bodem semináře bude diskuze o možných datových zdrojích nad rámec oficiálních rezortních a mimorezortních datových sad, využívaných ve Zprávách o životním prostředí v krajích ČR v roce 2014, prostřednictvím nichž bude možné kraj propagovat. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014 jsou k dispozici zde http://www1.cenia.cz/www/node/679, starší publikace zde http://www1.cenia.cz/www/publikace-cenia.