Energetika

29. 4. 2010 Autor: Pavel Mucha

Aktiv pro starosty Královéhradeckého kraje na téma: „Energetika v Královéhradeckém kraji“

(Viz přílohy na konci stránky)
Jedním z rozvojových koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje je rovněž materiál týkající se oblasti energetiky. Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje byla dne 25. března 2004 usnesením číslo 26/813/2004 schválena Územně energetické koncepce Královéhradeckého kraje (dále jen „ÚEK“) a následně dne 3. listopadu 2005 usnesením číslo 8/436/2005 její Akční plán.

S ohledem na probíhající změny v oblasti spotřeby, zásobování palivy, energiemi, přijímanými opatřeními v rámci evropského společenství a celosvětovými trendy v oblasti energetiky životního prostředí bylo navrženo aktualizovat ÚEK Královéhradeckého kraje. Její aktualizace byla navržena ke zpracování v návaznosti na stávající koncepci v rozsahu, způsobu a formě dané zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů v platném znění, nařízením vlády č. 195/2001 Sb., Vyhlášky 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení.

Východiskem pro aktualizaci ÚEK byly současně následující dokumenty:

  • - Státní energetická koncepce (2004) - Návrh aktualizace Státní energetické koncepce (prosinec 2009)
  • - Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje (2004)
  • - Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje
  • - Strategie rozvoje kraje 2006 -2015
  • - Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010
  • - Integrovaný krajský program snižování emisí - Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje
  • - Územní plány velkých územních celků a další.

Vize a cíl aktualizace zpracované ÚEK Královéhradeckého kraje:

  • - Energetická bezpečnost a spolehlivost
  • - Zlepšení ekologické situace v kraji
  • - Snížení energetické náročnosti

V rámci uskutečněného výběrového řízení na veřejnou zakázku byla vybrána hodnotící komisí za zpracovatele aktualizace ÚEK Královéhradeckého kraje společnost RAEN spol. s r.o. Práce na aktualizaci a projednávání probíhalo v roce 2008 a 2009.

Finální návrh dokumentu byl projednán v pracovním pořádku a následně schválen Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením ZK/12/820/2010 ze dne 25.03.2010.

Soubory ke stažení