4.2 - Zapůjčení kulturní památky pro výstavní účely nebo vědecký výzkum

26. 1. 2010

Zapůjčení kulturní památky pro výstavní účely nebo vědecký výzkum

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   4
   
 2. 02. Kód:   2
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Zapůjčení kulturní památky pro výstavní účely nebo vědecký výzkum

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Vlastník kulturní památky je požádán vědeckou nebo kulturní institucí (např. muzeum, galerie, apod.) o její zapůjčení
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  vlastník kulturní památky, případně jím řádně zplnomocněná osoba
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Vlastník kulturní památky nebo jím řádně zplnomocněná osoba písemně požádá krajský úřad o vydání souhlasu k zapůjčení kulturní památky pro výstavní účely. K žádosti přiloží fotodokumentaci předmětné kulturní památky a doklad o jejím vlastnictví (kupní smlouvu, příp. čestné prohlášení)
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti na příslušný krajský úřad, pracoviště státní památkové péče
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Žádost bude řešena příslušným krajským úřadem
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Žádost bude řešit odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení kultury a památkové péče
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Fotodokumentaci kulturní památky a doklad o jejím vlastnictví
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Neexistují předepsané formuláře
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  žádné
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  30 dnů ode dne zahájení řízení. Řízení je zahájeno podle správního řádu dnem podání žádosti, v případně více účastníků řízení dnem, kdy se k žádosti připojil poslední z nich.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Jiní účastníci nejsou. Krajský úřad pouze spolupracuje s územně příslušným pracovištěm Národního památkového ústavu.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Součinnost ve smyslu správního řádu.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  Ano, pro urychlení komunikace s účastníky řízení v průběhu řízení.
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Zákon č. 500/2004, Sb., správní řád, v platném znění.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb., k zákonu o státní památkové péči, v platném znění. Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy publikovaná pod číslem 99/2000 Sb.m.s. (sbírka mezinárodních smluv). Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy publikovaná pod číslem 73/2000 Sb.m.s.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  proti vydanému rozhodnutí je možné ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení podat odvolání ik Ministerstvu kultury České republiky.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  § 35 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pokuta právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikání do 2.000.000,- Kč (krajským úřadem do 4.000.000,- Kč), § 39 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů - pokuta fyzické osobě do 2.000.000,- Kč (krajským úřadem do 4.000.000,- Kč)
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, oddělení kultury a památkové péče
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí oddělení, tel.: 495 817 310, e-mail: pmertlik@kr-kralovehradecky.cz
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.1.2010
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  25.1.2010
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  není stanoven
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: