Výroční zpráva za rok 2017

8. 2. 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA

o činnosti Královéhradeckého krajea jeho orgánův oblasti poskytování informací podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2017

Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.)

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 bylo u Královéhradeckého kraje (dále také „povinný subjekt“) podáno celkem 122 žádostí o poskytnutí informace, vydáno bylo celkem 16 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Z tohoto počtu bylo 11 žádostí odmítnuto zcela a 5 žádostí bylo odmítnuto částečně. Jednalo se o dotazy na názory a vytváření nových informací, kterých se povinnost poskytovat informace dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. netýká, dále byly informace odmítnuty z důvodu ochrany obchodního tajemství či se vztahovaly výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a šlo o důvěrné informace dle ustanovení § 276 odstavce 3 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo pokud byl na základě ustanovení § 14 odstavce 5 písmena b) zákona č. 106/1999 Sb. žadatel povinným subjektem vyzván k upřesnění žádosti a toto ve stanovené lhůtě neučinil.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 bylo u Královéhradeckého kraje podáno 6 odvolání proti rozhodnutím povinného subjektu o částečném odmítnutí žádosti (v jednom případě se 2 podaná odvolání vztahovala k jedné žádosti o informace - v prvním případě bylo podané odvolání nadřízeným orgánem v části zamítnuto a v části bylo povinnému subjektu uloženo informaci poskytnout, druhé podané odvolání bylo nadřízeným orgánem zamítnuto; další 3 podaná odvolání byla nadřízeným orgánem zamítnuta a postup povinného subjektu potvrzen a v 1 případě podal žadatel odvolání, i přes předchozí zpětvzetí žádosti, nadřízený orgán rozhodnutí povinného subjektu zrušil a řízení bylo zastaveno).

3. Opis podstatných částí rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Královéhradeckého kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 Královéhradecký kraj nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.

6. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2017 bylo podáno 19 stížností na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o informace, v 15 případech žadatelé nebyli spokojeni s odpověďmi na své žádosti a ve 4 případech se jednalo o stížnosti na výši požadované úhrady. Povinný subjekt ve 2 případech stížnost vyřídil tím, že poskytl požadované informace, ve 4 případech stížnostem na postup povinného subjektu vyhověl tím, že vydal rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace, v ostatních případech byly stížnosti postoupeny nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán ve 4 případech postup povinného subjektu částečně potvrdil a v části vrátil k novému projednání a v 5 případech postup povinného subjektu potvrdil. V případě stížností na stanovení výše úhrady dle ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., byla nadřízeným orgánem ve 3 případech výše úhrady potvrzena, v 1 případě nadřízený orgán přikázal povinnému subjektu, aby zjednal nápravu.

7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

V případě 4 žádostí o informace nebyla ze strany žadatelů zaplacena požadovaná úhrada nákladů stanovená v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb. a Královéhradecký kraj proto žádosti o informace odložil.

Další 3 žádosti o informace byly povinným subjektem odloženy z důvodu, že požadované informace se nevztahovaly k působnosti povinného subjektu.

Jedna žádost o informace byla žadatelem vzata zpět.

Požadované informace se týkaly zejména činnosti odboru organizačního a právního, oddělení stížností a dozoru obcí (29 žádostí, z tohoto počtu 28 od jednoho žadatele), odboru životního prostředí a zemědělství (20 žádostí), odboru dopravy a silničního hospodářství (13 žádostí), odboru zdravotnictví (7 žádostí), odboru školství (7 žádostí), odboru sociálních věcí (4 žádosti), odboru investic (4 žádosti), odboru územního plánování a stavebního řádu (3 žádosti), odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací (3 žádosti), odboru kanceláře hejtmana (3 žádosti), odboru správního a krajský živnostenský úřad (1 žádost). Další žádosti byly vyřizovány v rámci součinnosti s více odbory s ohledem na věcné požadavky žadatelů (4 žádosti).

Velké množství informací o činnosti orgánů kraje poskytují návštěvníkům webové stránky www.kr-kralovehradecky.cz; ve zvláštním oddíle (modré sekci) http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/povinne-informace/povinne-zverejnovane-informace-25723/ jsou umístěny všechny povinně zveřejňované informace a v oddíle http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=114 jsou zveřejněny poskytnuté informace v souladu s požadavkem ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

V Hradci Králové dne 06.02.2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Soubory ke stažení