Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadPovinně zveřejňované informacePoskytování informací

Statistika údajů týkajících se náhrady škody podle zák. 82/1998 Sb.

Poslední aktualizace: 18. 7. 2011

Informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
doručený 4. 7. 2011 IZ-30/VZ/2011 13. 7. 2011

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad | stížností a dozoru obcí | Mgr. Vladimír Kučera | 585|  vkucera@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na Vaši žádost o informacedoručenou dne 4. 7. 2011

Vážený pane doktore,

na e-podatelnu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen krajský úřad ) byl dne 4. 7. 2011 doručen Váš e-mail bez zaručeného elektronického podpisu, v němž podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádáte v souvislosti se svojí dizertační prací Teoretické aspekty vzniku odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, jako předmět úpravy práva v konkrétním případě v České republice o statistiku údajů týkajících se náhrady škody za posledních 10 let.

Vaše žádost byla zaevidována odborem vnitra a krajský živnostenský úřad krajského úřadu pod čj. IZ-30/VZ/2011. Při odpovědi vycházel krajský úřad z podkladů, které shromáždil k Vašemu předchozímu podání totožného obsahu, na které Vám odpověděl dopisem čj. PO"29/VZ/2011 ze dne 30. 5. 2011, neboť nové skutečnosti od té doby nenastaly.

K Vaší žádosti sdělujeme, že Královéhradecký kraj nevyplácel žádné odškodnění podle zákona číslo 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

v z. Štěpánka Blažková, v. r.
vedoucí oddělení vnitřní správy

Stránka 1 z 1

Autor: Vladimír Kučera