Odpověď na žádost o informace ze dne 11.02.2015

24. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
11.02.2015 IZ-11/VZ/2015 23.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad | oddělení stížností a dozoru obcí | Miroslava Hlavová│472| mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace zedne 11.02.2015

Vážení,

dne 11.02.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o informace týkající se informačních kampaní realizovaných naší samosprávou, konkrétně žádáte informace o:

1) přehledu informačních kampaní realizovaných (tj. zahájených a ukončených) vaší samosprávou v období od listopadu 2010 do října 2014.

2) u každé kampaně v přehledu dle bodu 1 prosím dále uveďte:

  • a) název a cíl dané kampaně,
  • b) hlavní nástroj použitý pro komunikaci s cílovými skupinami v dané kampani (např. facebook, billboard, tištěná inzerce, direct mailing, videospoty, publikace, upomínkové a propagační předměty a další),
  • c) celkové náklady na kampaň hrazené z veřejných rozpočtů, včetně podílu financovaného z rozpočtu vaší samosprávy (v Kč vč. DPH),
  • d) období realizace dané kampaně (od - do) ve formátu měsíc/rok,
  • e) název a IČ hlavního dodavatele služeb a dodávek souvisejících s realizací kampaně.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-11/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byly požádány všechny odbory krajského úřadu.

Odbor kancelář ředitele, odbor ekonomický, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, odbor územního plánování a stavebního řádu, odboru školství, odbor sociálních věcí, odbor zdravotnictví, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor investic, odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu nerealizovaly žádnou informační kampaň specifikovanou ve vaší žádosti.

Odbor kancelář hejtmana krajského úřadu uvedl k vašemu požadavku následující:

V roce 2014 byla realizována kampaň s názvem putovní výstava Má vlast cestami proměn (jednalo se o šestý ročník, kde je Královéhradecký kraj jedním ze 6 partnerů).

Cílem kampaně bylo:prezentace putovní výstavy Má vlast cestami proměn v Královéhradeckém kraji, kterápřináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích, o rekonstruovaných nádražích, zachráněných sakrálních stavbách a znovuoživené přírodě. Přispívá k posílení osobního i nárocního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí.

Hlavním nástrojem pro komunikaci s cílovými skupinami v dané kampani byly celoročně vystavené vyrobené plakáty, propagace akce a kraje v médiích, propagace formou putovní výstavy (kolekce pro ČR a zahraničí), celoroční propagace vystavovatele v mediích.

Celkové náklady na kampaň byly ve výši 60.500,- Kč.

Kampaň byla realizována v roce 2014 (leden až prosinec 2014).

Hlavní dodavatel služeb a dodávek souvisejících s realizací kampaně byla společnost Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., IČO: 27047091.

Toto sdělení zasíláme v souladu s Vaším požadavkem datovou schránkou.

S pozdravem

„otisk razítka“

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA

vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

(dopis je elektronicky podepsán)

Stránka 2 z 2

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec KrálovéVstřícný, rychlý a profesionální úřad

tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan.

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

www.kr-kralovehradecky.cz