Odpověď na žádost o informace ze dne 10.02.2015

24. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
10.02.2015 IZ-10/VZ/2015 18.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad |  oddělení stížností a dozoru obcí | Miroslava Hlavová│472 | mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace zedne 10.02.2015

Vážený pane,

dne 11.02.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o následující informace:

  1. O zaslání závazných stanovisek zpracovaných pro odvolací řízení proti rozhodnutím stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové ve věci níže uvedených udržovacích prací a stavební úpravy na domě Rokitanského 72 v Hradci Králové.
  2. O vyjádření, zda ve spisech doložené podklady k provedení níže uvedených prací byly z hlediska vaší odbornosti shledány dostatečnými, nebo jste požadovali, aby v rámci stavebního řízení byla uložena podmínka zpracování projektové dokumentace.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-10/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byl požádán věcně příslušný odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, oddělení kultury a památkové péče krajského úřadu.

Oddělení kultury a památkové péče odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu se Vaší žádostí podrobně zabývalo a k Vašim požadavkům sděluje následující.

Ad 1) Zaslání závazných stanovisek zpracovaných pro odvolací řízení proti rozhodnutím stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové ve věci níže uvedených udržovacích prací a stavební úpravy na domě Rokitanského 72 v Hradci Králové – přílohou tohoto sdělení jsou kopie dvou vydaných závazných stanovisek týkajících se domu Rokitanského 72 v Hradci Králové č.j. 13291/RG/2014-4 a č.j. 13445/RG/2014-8. Závazná stanoviska byla vydána v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního odboru Magistrátu města Hradec Králové ve věci: osazení 2 ks střešních oken a udržovacích prací na elektrorozvodech.

K Vašemu komentáři v textu žádosti, ve kterém konkretizujete, k jaké věci byla jednotlivá podaná odvolání (Rozhodnutí na stavební úpravu – osazení 2 ks střešních oken namísto stávajícího proskleného vylezáku; Rozhodnutí na udržovací práce elektro; Rozhodnutí na udržovací práce - oprava a nátěru omítky v podloubí domu) Vám krajský úřad poskytl výše uvedené sdělení a vydaná závazná stanoviska. Odvolání proti rozhodnutí ve věci opravy a nátěru omítky v podloubí domu oddělení kultury a památkové péče krajského úřadu nikdy neřešilo. Jediná řešená omítka byla v rámci elektrorozvodů – omítka v interiéru (pouze v místech rozvodů elektra).

Ad 2) K Vašemu dotazu, zda ve spisech doložené podklady k provedení níže uvedených prací byly z hlediska odbornosti shledány dostatečnými, nebo jste požadovali, aby v rámci stavebního řízení byla uložena podmínka zpracování projektové dokumentace, oddělení kultury a památkové péče krajského úřadu sdělilo, že podklady doložené ve spisech byly dostatečné a podmínka zpracování projektové dokumentace nebyla ani u jednoho požadována.

S pozdravem

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

Přílohy

-dle textu 5 listů