Odpověď na žádost o informace ze dne 03.02.2015

19. 2. 2015 Autor: Miroslava Hlavová

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
03.02.2015 IZ-9/VZ/2015 12.02.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad | oddělení stížností a dozoru o  | Miroslava Hlavová│472| mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace zedne 03.02.2015

Vážený pane,

dne 04.02.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o nahlédnutí do spisu vedeném o Městské nemocnici Hořice, IČ: 00190217, Riegrova 655, 508 01 Hořice.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-9/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ a obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ. O vyjádření a předání podkladů k vyřízení žádosti byl požádán věcně příslušný odbor zdravotnictví krajského úřadu.

V první řadě k obsahu Vaší žádosti, tedy k požadavku o nahlédnutí do spisu, uvádíme, že nahlížení do spisu nelze vymáhat dle InfZ. Dle ustanovení § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely InfZ rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnosti v oblasti veřejné správy, je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). V tomto předpisu dle ustanovení § 38 odstavce 1 mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Dle ustanovení § 38 odstavce 2 umožní správní orgán jiným osobám nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud byste měl zájem o nahlížení do spisu, je třeba postupovat v souladu se správním řádem a prokázat právní zájem o nahlížení do spisu, pakliže nejste účastníkem řízení. V tomto případě je potřeba se obrátit písemně přímo na odbor zdravotnictví krajského úřadu, nikoliv však žádostí dle InfZ.

Obsahem Vaší žádosti se podrobně zabýval odbor zdravotnictví krajského úřadu, zejména odůvodněním žádosti a Vaším požadavkem o seznámení se s veškerými listinami, které se týkají Vaší osoby a jsou založené ve spise vedeném o Městské nemocnici Hořice. V souladu s Vaším požadavkem odbor zdravotnictví sděluje následující.

Za poskytovatele zdravotních služeb Městská nemocnice Hořice byl oprávněn jednat jednatel – Ing. Ladislav Dytrych. Dne 30.10.2008 bylo vydáno rozhodnutí o změně registrace nestátního zdravotnického zařízení, kdy jednatele Ing. Ladislava Dytrycha nahradil MUDr. Petr Adámek.

Ve spisové dokumentaci vedené o Městské nemocnici Hořice jsou založeny níže uvedené doklady týkající se osoby Vaší osoby:

  • Doklad o zařazení do specializačního oboru laboratorní medicína ze Slovenské zdravotnické univerzity pod č. Z.02318-ŠO/05 (1 list).
  • Diplom č. M *002882 o ukončení vysokoškolského studia a vykonání státní zkoušky v oboru laboratorní vyšetřovací metody vydané Trnavskou univerzitou (1 list).
  • Potvrzení o zápisu do registru SK IZPALT, registračné číslo: 51694/3 – M – 01708 vydané Slovenskou komorou iných zdravotnických pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov (1 list).
  • Rozhodnutí o vydání licence na dobu neurčitou, číslo spisu: L1B/2006/3-M-01708/00218 vydané Slovenskou komorou iných zdravotnických pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov (1 list).
  • Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání č.j. UZK2199-114/2006 (1 list).
  • Diplom o vykonání rigorózní zkoušky v oboru laboratorní vyšetřovací metody č. R *000641 vydaný Trnavskou univerzitou (1 list).

Žádné jiné dokumenty týkající se Vaší osoby nejsou ve spise založeny, kopie výše uvedených 6 listů dokladů Vám přikládáme jako přílohu k tomuto sdělení.

Bohužel ze spisové dokumentace není možné určit datum, ke kterému byly doklady doloženy do spisu. Na základě chronologicky vedeného spisu je možné vyčíst pouze to, že tyto dokumenty byly do spisu vloženy v období mezi 28.04.2006 – 05.01.2007. Více nelze ze spisové dokumentace vyčíst.

S pozdravem

 

 

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

 

Přílohy

-dle textu (6 listů)