Odpověď na žádost o informace ze dne 03.01.2015

4. 2. 2015 Autor: Vladimír Kučera

Váš dopis ze dne | Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové
03.01.2015 IZ-3/VZ/2015 28.01.2015

Odbor | oddělení Vyřizuje | linka | e-mail
vnitra a krajský živnostenský úřad |  oddělení stížností a dozoru obcí | Mgr. Vladimír Kučera│585 | vkucera@kr-kralovehradecky.cz

Odpověď na žádost o informace ze dne 03.01.2015

Vážený pane doktore,

dne 14.01.2015 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „krajský úřad“) prostřednictvím e-podatelny Vaši žádost o poskytnutí informací, v níž s odkazem na zákon číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), žádáte poskytnutí informace – citace:

„...potvrdil Krajský úřad (jako nadřízený orgán) postup povinného subjektu (podle ustanovení § 16a odst. 6 písm.a InfZ), přestože povinný subjekt ze tří otázek zodpověděl pouze dvě, přičemž jeden z dotazů v odpovědi (na rozdíl od nadřízeného orgánu) ani neuvedl“.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod čj. IZ-3/VZ/2015, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

Odbor vnitra a krajský živnostenský úřad, oddělení stížností a dozoru obcí, krajského úřadu se Vaší žádostí podrobně zabýval a po prostudování spisu č.j. STI-35/VZ/2014, STI"36/VZ/2014, STI-37/VZ/2014, STI-38/VZ/2014, STI-39/VZ/2014, STI-40/VZ/2014 a STI"41/VZ/2014 uvádí následující.

Spisová dokumentace výše uvedených spisových značek č.j. STI-35/VZ/2014 až STI"41/VZ/2014 obsahuje celkem 7 stížností podaných dle ustanovení § 16a InfZ, které jste podal u obce Olešnice v Orlických horách a krajský úřad se s nimi vypořádal následovně. Dne 30.10.2014 bylo krajskému úřadu předloženo celkem sedm stížností - tři ze dne 29.09.2014, dvě ze dne 17.10.2014 a dvě ze dne 20.10.2014, které jste podal proti postupu povinného subjektu Olešnice v Orlických horách, podle ustanovení § 16a InfZ a které se týkaly nevyřízení žádostí o informace podaných podle InfZ, ze dne 26.08.2014, 04.09.2014, 08.09.2014, dvou 12.09.2014, 15.09.2014, 16.09.2014, 24.09.2014, 29.09.2014, dvou 01.10.2014, 03.10.2014, 06.10.2014 a 09.10.2014. Krajský úřad, vzhledem k tomu, že se všech sedm stížností navazujících na příslušné žádosti o informace týkalo stejného účastníka řízení i povinného subjektu a souvisely spolu, byly naplněny důvody pro postup podle § 140 správního řádu, z moci úřední sedm stížnostních řízení podle ustanovení § 16a InfZ spojil v jedno. Spojení řízení bylo v souladu s procesní ekonomikou zakotvenou v § 6 odst. 2 správního řádu.

Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 14.11.2014, které jste převzal dne 25.11.2014 bylo povinnému subjektu (obci Olešnice v Orlických horách) přikázáno ve výroku I, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil Vaši žádost podanou u obce Olešnice v Orlických horách dne 08.09.2014 a ve výroku II přikázáno povinnému subjektu, aby ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí vyřídil Vaši žádost podanou u obce Olešnice v Orlických horách dne 12.09.2014. Ve výroku III bylo uvedeno, že v ostatním se postup povinného subjektu potvrzuje.

Váš dotaz směřuje k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 01.10.2014, ve které se dotazujete – opsáno z kopie Vámi podané žádosti o informace, která je součástí spisové dokumentace krajského úřadu a která byla poskytnuta obcí Olešnice v Orlických horách:

„V režimu výše citovaného zákona žádám o poskytnutí informace –

  1. Kdo z pracovníků OÚ pověřil pana Polu opravou ÚK p.č. 2322?
  2. Byly opraveny i úseky, které nejsou v majetku obce (doloženo fotodokumentací). S jakým pojišťovacím ústavem má OU sjednanou smlouvu, pro případ vzniku pojistné události na úseku ÚK, který není v majetku OÚ? Rozuměj nehoda dle občanského zákoníku ne zákona o komunikacích.

Na výše uvedenou žádost Vám paní starostka obce Olešnice v Orlických horách odpověděla – opsáno z kopie odpovědi starostky ze dne 29.10.2014, která je součástí spisové dokumentace č.j. STI-41/VZ/2014:

  1. Kdo z pracovníků OÚ pověřil pana Polu opravou ÚK p.č. 2322?
  • nikdo
  1. S jakým pojišťovacím ústavem má OU sjednanou smlouvu, pro případ vzniku pojistné události na úseku ÚK, který není v majetku OÚ?
  • s žádným

K tomuto ve své žádosti o informace ze dne 03.01.2015 adresované krajskému úřadu odkazujete na odůvodnění rozhodnutí STI-41/VZ/2014 krajského úřadu ze dne 14.11.2014, stranu 11, kde krajský úřad rekapituloval způsob vyřízení Vašich jednotlivých žádostí o informace ze strany obce Olešnice v Orlických horách, kde je konkrétně k Vaší žádosti o informace ze dne 01.10.2014 uvedeno toto – citace:

„Stěžovatel požadoval následující informace:

  1. Kdo z pracovníků OÚ pověřil pana Polu opravou ÚK p.č. 2322?
  2. Byly opraveny úseky, které nejsou v majetku obce (doloženo fotodokumentací). S jakým pojišťovacím ústavem má OU sjednanou smlouvu, pro případ vzniku pojistné události na úseku ÚK, který není v majetku OÚ? Rozuměj nehoda dle občanského zákoníku ne zákona o komunikacích.

Povinný subjekt odpověděl dopisem ze dne 29.10.2014, s názvem „Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – K Vašemu dopisu ze dne 1.10.2014, kde uvedl následující:

  1. – nikdo
  2. a 3) s žádným.“

K výše citovanému shrnutí požadavku na informace a odpovědi povinného subjektu krajský úřad uvádí, že zde došlo k administrativní chybě, za což se Vám krajský úřad omlouvá. Chybně byl na straně 11 rozhodnutí uveden odkaz na bod tři, když tento bod nebyl v odpovědi povinného subjektu uveden. K chybě došlo zřejmě při opisování obsahu žádostí a odpovědí jednotlivých vyřízených žádostí o informace – viz výše. Tato administrativní chyba však nemohla mít vliv na vlastní obsah rozhodnutí, neboť povinný subjekt Vaši žádost o informaci uvedenou výše vyřídil.

Povinný subjekt zodpověděl Váš jediný dotaz uvedený v bodě dvě žádosti – původní žádost ve znění – citace z Vaší žádosti o informace ze dne 01.10.2014 podané Zastupitelstvu obce Olešnice v Orlických horách „Byly opraveny i úseky, které nejsou v majetku obce (doloženo fotodokumentací). S jakým pojišťovacím ústavem má OU sjednanou smlouvu, pro případ vzniku pojistné události na úseku ÚK, který není v majetku OÚ? Rozuměj nehoda dle občanského zákoníku ne zákona o komunikacích. Z odpovědi povinného subjektu ze dne 29.10.2014 je zcela zřejmé, na jaký dotaz odpovídá, když zopakoval Vaši otázku (tedy tázací větu zakončenou otazníkem) a odpověděl na ni.

Výše ocitovaný bod dvě z Vaší žádosti ze dne 01.10.2014 obsahoval pouze jeden dotaz, jednu větu tázací „S jakým pojišťovacím ústavem má OU sjednanou smlouvu, pro případ vzniku pojistné události na úseku ÚK, který není v majetku OÚ?“ a dvě věty oznamovací, obsahující konstatování „Byly opraveny i úseky, které nejsou v majetku obce (doloženo fotodokumentací).“ a „Rozuměj nehoda dle občanského zákoníku ne zákona o komunikacích.“

Povinný subjekt i následně i nadřízený orgán zhodnotili Vaši žádost o informaci stejně, tedy že se v bodě dva žádosti ze dne 01.10.2014 jednalo pouze o jednu otázku.

Krajský úřad konstatuje, že při vlastním formulování žádostí o informace je důležité, aby dotaz respektovat modalitu věty, tedy postoj mluvčího k výpovědi, neboť právě z hlediska modality rozlišujeme věty oznamovací a věty tázací:

„Oznamovací věta je věta, kterou mluvčí sděluje adresátovi určitou informaci. Tázací větou (otázkou) se mluvčí obrací na adresáta, aby získal určitou informaci. Pro grafické odlišení tázací věty od ostatních druhů vět píšeme v češtině na jejich konci otazník (?).“ (dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bta_(lingvistika)#T.C3.A1zac.C3.AD_v.C4.9Bta).

Krajský úřad uzavírá, že pokud uznáváme skutečnost, že dotaz je obsahem věty tázací ukončené otazníkem, potom povinný subjekt odpověděl na jediný dotaz uvedený v bodě dvě Vaší žádosti ze dne 01.10.2014.

S pozdravem

Ing. Miroslav Vrba, MPA
vedoucí odboru vnitra a krajský živnostenský úřad

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec KrálovéVstřícný, rychlý a profesionální úřad