Odpověď na žádost o informace doručenou dne 31.05.2018

12. 6. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 31.05.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-67/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 07.06.2018

Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 31.05.2018

Vážená paní,

dne 31.05.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí všech rozhodnutí o pokutě, které vydal Krajský živnostenský úřad v Hradci Králové v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti regulované reklamy, a to v období od 1. června 2016 k datu žádosti (31.05.2018) za nezákonnou reklamu na  kosmetické přípravky.

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-67/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor správní a krajský živnostenský úřad krajského úřadu (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/), který k Vašemu požadavku uvedl, že za období uvedené v žádosti nevydal žádné rozhodnutí o pokutě za nezákonnou reklamu na kosmetické přípravy.

Sdělení Vám zasíláme na Vámi uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

otisk razítka

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí