Odpověď na žádost o informace doručenou dne 28.05.2018

12. 6. 2018 Autor: Miroslava Hlavová

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 27.05.2018
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-65/OP/2018

VYŘIZUJE: Miroslava Hlavová
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 472 
E-MAIL: mhlavova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 06.06.2018

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 28.05.2018

Vážená paní,

dne 28.05.2018 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací, citace:

„Jaké celkové částky byly z krajského rozpočtu (nikoliv transfery státního rozpočtu) poskytnuty v letech 2012,2013,2014,2015 a 2016, na:

  1. Sociálně-aktivizační služby pro rodiny
  2. Azylové domy pro rodiny s dětmi (matky či otce s dětmi).“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-65/OP/2018, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor sociálních věcí krajského úřadu (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/), který poskytl tabulku s konkrétními částkami financování azylových domů pro rodiče s dětmi a také přehled financování aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi za požadované období let 2012-2016, údaje jsou uvedeny v Kč.

Přehled financování azylových domů pro rodiče s dětmi                
  2012 2013 2014 2015 2016          
Státní rozpočet* 4 819 000 1 090 999 1 410 000 2 764 000 0          
Rozpočet Královéhradeckého kraje 120 000 316 000 241 000 0 200 000          
Prostředky z dotace ESF 5 571 287 10 896 000 10 896 000 13 337 910 14 382 290          
Celkem 10 510 287 12 302 999 12 547 000 16 101 910 14 582 290          
* Státní rozpočet byl do roku 2014 zajišťován státním transferem MPSV, od roku 2015 se jedná o prostředky KHK, které získá z dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
                     
                     
Přehled financování aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi                
  2012 2013 2014 2015 2016          
Státní rozpočet* 5 256 000 1 500 000 2 485 000 4 285 000 1 075 000          
Rozpočet Královéhradeckého kraje 189 000 540 000 328 200 1 383 000 728 000          
Prostředky z dotace ESF 6 842 480 18 788 500 18 788 500 19 701 023 25 365 491          
Celkem 12 287 480 20 828 500 21 601 700 25 369 023 27 168 491          
*Státní rozpočet byl do roku 2014 zajišťován státním transferem MPSV, od roku 2015 se jedná o prostředky KHK, které získá z dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
                     

S pozdravem

„otisk razítka“

 

Mgr. Alena Koukalová v.r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí