Odpověď na žádost o informace doručenou dne 28.02.2020

24. 3. 2020 Autor: Tomáš Hrnčíř

dokumenty k poskytnuté dotaci

Krajský úřad Královéhradecké kraje

VÁŠ DOPIS ZN.: neuvedeno
ZE DNE: 27.02.2020
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-IZ-21/OP/2020

VYŘIZUJE: Ing. Mgr. Tomáš Hrnčíř
ODBOR | ODDĚLENÍ: organizační a právní | stížností a dozoru obcí
LINKA | MOBIL: 495 817 518
E-MAIL: t.hrncir@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 13.03.2020

Počet listů: 2
Počet příloh: 3 elektronické
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 28.02.2020

Vážená paní,

dne 28.02.2020 obdržel Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále také „krajský úřad“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které se domáháte poskytnutí následujících informací –

„tímto žádám o poskytnutí veškerých podkladů a dokumentů dle Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 18RGI02-0002 uzavřené mezi Královéhradeckým krajem jako poskytovatelem a Misijní společností sv. Vincence de Paul, Region Česká republika, IČO 04547497, se sídlem Kostelní 259, 518 01 Dobruška, jako příjemcem, vážících se k:

  • - vyúčtování poskytnuté dotace včetně veškerých faktur, výdajových pokladních dokladů včetně prvotních dokladů, vše s podrobným rozpisem plnění, případně dodacím listem, výpisů z běžného účtu, v případě cestovních náhrad jejich propočet a přílohy dle platných předpisů,
  • - závěrečné zprávě včetně jejího znění, a
  • - průběžnému informování příjemce o změnách souvisejících s projektem (včetně informace, zda-li byl poskytovatel o jakýchkoliv změnách příjemcem informován, či nikoli).“

Povinný subjekt zaevidoval Vaši žádost pod číslo jednací KUKHK-IZ-21/OP/2020, posoudil ji a konstatoval, že se jedná o žádost o informace ve smyslu InfZ, která obsahuje potřebné náležitosti dle ustanovení § 14 InfZ.

O předání požadovaných informací byl požádán věcně příslušný odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu, (viz organizační struktura krajského úřadu http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/organizacni-struktura/organizacni-struktura-krajskeho-uradu-kralovehradeckeho-kraje-147/).

Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu k Vašemu požadavku poskytlo kopii předmětné smlouvy na nemovitou věc (příloha č. 1), kopii faktury na výrobu a dodání mobilního domu (příloha č. 2) a závěrečnou zprávu o realizaci projektu (příloha č. 3). Zároveň odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu k Vašemu požadavku uvedlo následující skutečnosti.

Při poskytování dotací a jejich vyúčtování se poskytovatel i příjemce dotace řídí uzavřenou smlouvou a obecným dokumentem – Zásadami pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Pro vyúčtování dotace je tak třeba dodržet rozsah, formální podobu a termíny dané právě těmito dokumenty. V předmětné věci tak platí, že vyúčtování se podává on-line vyplněním a odesláním v dotačním portálu Královéhradeckého kraje. Vyúčtování de facto tvoří dokument Závěrečná zpráva o realizaci projektu s finančním vypořádáním dotace. Vyúčtování obsahuje kromě textové a rozpočtové části i seznam účetních dokladů, tedy soupis jednotlivých výdajů.

Pokud jednotlivý výdaj přesáhne 40.000 Kč a byl hrazen (alespoň částečně) z dotace, musí být přílohou vyúčtování i kopie samotného účetního dokladu. Ostatní účetní doklady doloženy být nemusí, nejsou povinnou součástí vyúčtování. U předmětného projektu je příjemce k vyúčtování doložil dobrovolně.

V případě dotací na individuální účel (tj. i předmětný projekt), je povinností uvést ve vyúčtování výdaje jen do výše poskytnuté dotace. Dotace byla poskytnuta do výše 1.000.000 Kč, postačilo by tedy uvést pouze výdaje v této výši. Příjemce poskytnutou dotaci použil na úhradu dvou výdajů – koupi nemovitosti (dotace použita ve výši 700 000,-Kč) a pořízení mobilního domu (dotace použita ve výši 300 000,-Kč). Jedná se tedy pouze o dva výdaje, (částečně) hrazené z dotace (viz. příloha č. 1 a 2). Vzhledem k tomu, že ostatní výdaje byly bez příspěvku Královéhradeckého kraje, a nebyla tedy povinnost uvádět je ve vyúčtování, nezasíláme Vám k nim vztahující se účetní doklady.

K poslední odrážce Vaší žádosti o informace uvádíme, že krajský úřad jako poskytovatel nebyl příjemcem o jakýchkoliv změnách souvisejících s projektem informován.

K poskytnutým dokumentům kupní smlouvy na nemovitou věc (příloha č. 1) a faktury na výrobu a dodání mobilního domu (příloha č. 2), krajský úřad uvádí, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) povinný subjekt anonymizoval v uvedených dokumentech osobní údaje dotčených osob a to takto:

  • - v souboru Kupní smlouva na nemovitou věc.pdf jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště a podpis prodávajícího – fyzické osoby;
  • - v souboru Faktura na výrobu a dodání mobilního domu.pdf bankovní spojení – číslo účtu a kód banky dodavatele.
  • - v souboru Závěrečná zpráva o realizaci projektu.pdf mobilní telefon a e-mail osoby, která vyúčtování provedla.

Tuto odpověď Vám zasíláme do Vámi uvedené datové schránky ID: xxxxxxxxxxxx.

S pozdravem

Mgr. Alena Koukalová v. r.
vedoucí oddělení stížností a dozoru obcí

 

Soubory ke stažení